Tư vấn Tuyển sinh

  • [2020] Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh năm 2020

    Ngày 7 tháng 5 năm 2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy chế tuyển sinh trình độ đại học và tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2020 kèm theo Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT. Trong đó, có quy định về các khu vực ưu...