Tuyển sinh 2017

Thông tin tuyển sinh

Tư vấn tuyển sinh

Sứ mệnh

Là trường đại học đa ngành nghề có uy tín trong khu vực và thế giới; đào tạo nguồn nhân lực cho ngành kinh tế biển và xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.