TUYỂN SINH 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Thông tin tuyển sinh

Tư vấn tuyển sinh

Sứ mệnh

Là trường đại học đa ngành nghề có uy tín trong khu vực và thế giới; đào tạo nguồn nhân lực cho ngành kinh tế biển và xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.