Thông tin TUYỂN SINH 2021

  • [2021] Thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2021

    Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ GDĐT về ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 như sau: I. THÔNG TIN TUYỂN...