TUYỂN SINH 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Thông tin tuyển sinh

Tư vấn tuyển sinh

Sứ mệnh

Là trường đại học trọng điểm quốc gia, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tiên tiến phục vụ chiến lược phát triển kinh tế biển và công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, hội nhập quốc tế.