[2023] HƯỚNG DẪN KHAI HỒ SƠ SINH VIÊN (LÝ LỊCH) TRÊN CỔNG THÔNG TIN SINH VIÊN

HƯỚNG DẪN KHAI HỒ SƠ SINH VIÊN (LÝ LỊCH) TRÊN CỔNG THÔNG TIN SINH VIÊN

Bước 1: Truy cập Cổng thông tin sinh viên tại địa chỉ https://student.vimaru.edu.vn/. Đăng nhập hệ thống bằng Email sinh viên.

Bước 2: Ấn nút Cập nhật và tải hồ sơ sinh viên.

Bước 3: Điền thông tin vào biểu mẫu. Lưu ý: Các trường có dấu (*) là các trường bắt buộc.

Bước 4: Nhấn Nộp và tải hồ sơ.

Bước 5: In ra, dán ảnh và xin xác nhận tại địa phương.

Tin liên quan