[2024] Thông báo Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2024 xét theo PT5

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1466/TB-ĐHHHVN

         Hải Phòng, ngày  02  tháng  7  năm 2024

     

THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2024 xét theo PT5

­­

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2024 đối với các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào Trường theo PT5 (Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và điểm học bạ THPT). Cụ thể như sau:

Chuyên ngành

Mã chuyên ngành

Tổ hợp Xét tuyển

Điểm trúng tuyển theo PT5

NHÓM CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (04 Chuyên ngành)

1. Quản lý kinh doanh & Marketing

A403

A01, D01 D07, D15

25.00

2. Kinh tế Hàng hải

A408

24.00

3. Kinh doanh quốc tế & Logistics

A409

26.50

4. Quản lý kinh doanh thương mại điện tử

A404

24.00

 

Ghi chú: Tổ hợp môn xét tuyển: A01: Toán, Lý, Anh; D01: Toán, Văn, Anh; D07: Toán, Hóa, Anh; D15: Văn, Địa, Anh. Thí sinh xét tuyển được hưởng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển vào Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tại địa chỉ website http://tuyensinh.vimaru.edu.vn

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo PT5 cần lưu ý đăng ký xét tuyển chuyên ngành đủ điều kiện trúng tuyển trên Cổng thông tin thí sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian từ 18/7/2024 đến 17h00 ngày 30/7/2024.

Kết quả xét tuyển theo PT5 sẽ không được công nhận trong các trường hợp sau:

- Thí sinh không đăng ký chuyên ngành đủ điều kiện trúng tuyển trên Cổng thông tin thí sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian nêu trên.

- Thí sinh đã trúng tuyển vào chuyên ngành/ngành khác có thứ tự ưu tiên cao hơn.

- Thí sinh không tốt nghiệp THPT hoặc tương đương năm 2024.

Thí sinh theo dõi các thông tin trên website http://tuyensinh.vimaru.edu.vn https://www.facebook.com/daihochanghaivietnam để nhận được thông tin tuyển sinh mới nhất của Nhà trường.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:                                                         

         - Bộ GDĐT (để b/c);

         - ĐU, HĐT, BGH;

         - Website trường;

         - L­­ưu: VT, ĐT.                                                                                

 

HIỆU TRƯ­­ỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Phạm Xuân Dương

 

 

File đính kèm: 

Tin liên quan