[2021] Thông báo kết quả sơ tuyển môn năng khiếu Vẽ mỹ thuật năm 2021