Skip to content

Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM              
                   
                     
DANH SÁCH THÍ SINH PHÚC KHẢO              
                     
STT Số báo danh Họ tên Ngày sinh Môn Điểm TL trước PK Điểm TN trước PK Tổng điểm trước PK Điểm TL sau PK Điểm TN sau PK Tổng điểm sau PK
1 HHA000034 LÊ TRƯỜNG AN 28/03/1993 DI 8.5   8.5 8.5   8.5
2 HHA000034 LÊ TRƯỜNG AN 28/03/1993 SU 6.5   6.5 6.75   6.75
3 HHA000034 LÊ TRƯỜNG AN 28/03/1993 VA 4.5   4.5 4.5   4.5
4 HHA000149 BÙI TUẤN ANH 27/08/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
5 HHA000227 ĐỖ VÂN ANH 07/08/1998 TO 1.5   1.5 1.5   1.5
6 HHA000227 ĐỖ VÂN ANH 07/08/1998 VA 0.75   0.75 0.75   0.75
7 HHA000240 ĐÀO MINH ANH 10/01/1998 DI 3.25   3.25 3.25   3.25
8 HHA000260 ĐÀO VĂN ANH 08/01/1997 DI 4   4 4   4
9 HHA000260 ĐÀO VĂN ANH 08/01/1997 VA 2   2 2   2
10 HHA000271 ĐINH HUY HOÀNG ANH 14/12/1998 DI 3   3 3   3
11 HHA000271 ĐINH HUY HOÀNG ANH 14/12/1998 N1 (TL,TN) 0 2.38 2.38 0 2.38 2.38
12 HHA000271 ĐINH HUY HOÀNG ANH 14/12/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
13 HHA000271 ĐINH HUY HOÀNG ANH 14/12/1998 VA 2   2 2   2
14 HHA000312 ĐẶNG THẾ ANH 15/08/1998 DI 3   3 3   3
15 HHA000312 ĐẶNG THẾ ANH 15/08/1998 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
16 HHA000312 ĐẶNG THẾ ANH 15/08/1998 VA 2   2 2.25   2.25
17 HHA000401 HOÀNG THỊ VÂN ANH 25/10/1998 VA 5.25   5.25 5.75   5.75
18 HHA000409 HOÀNG VIỆT ANH 26/08/1998 DI 2.25   2.25 2.25   2.25
19 HHA000409 HOÀNG VIỆT ANH 26/08/1998 N1 (TN) 0 2.5 2.5 0 2.5 2.5
20 HHA000409 HOÀNG VIỆT ANH 26/08/1998 TO 0.25   0.25 0.25   0.25
21 HHA000409 HOÀNG VIỆT ANH 26/08/1998 VA 2.5   2.5 2.5   2.5
22 HHA000481 LƯƠNG TRẦN NGỌC ANH 16/12/1998 VA 7   7 7.25   7.25
23 HHA000498 MAI HOÀNG ANH 03/02/1994 DI 2.5   2.5 2.5   2.5
24 HHA000498 MAI HOÀNG ANH 03/02/1994 VA 1.25   1.25 1.25   1.25
25 HHA000499 MAI NGỌC ANH 21/03/1998 N1 (TL,TN) 0.6 3.5 4.1 0.6 3.5 4.1
26 HHA000499 MAI NGỌC ANH 21/03/1998 TO 7.75   7.75 7.75   7.75
27 HHA000499 MAI NGỌC ANH 21/03/1998 VA 6.25   6.25 6.75   6.75
28 HHA000541 NGUYỄN ĐỨC ANH 12/01/1998 DI 4.75   4.75 4.75   4.75
29 HHA000541 NGUYỄN ĐỨC ANH 12/01/1998 TO 3   3 3   3
30 HHA000541 NGUYỄN ĐỨC ANH 12/01/1998 VA 1.5   1.5 1.5   1.5
31 HHA000607 NGUYỄN NGỌC ANH 30/01/1998 VA 5.5   5.5 6   6
32 HHA000638 NGUYỄN QUANG ANH 12/08/1998 TO 1   1 1   1
33 HHA000646 NGUYỄN QUANG ANH 28/10/1998 TO 7.5   7.5 7.5   7.5
34 HHA000723 NGUYỄN THỊ MAI ANH 15/07/1998 VA 5.75   5.75 6   6
35 HHA000800 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 23/05/1998 DI 3.75   3.75 3.75   3.75
36 HHA000800 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 23/05/1998 TO 2.25   2.25 2.25   2.25
37 HHA000800 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 23/05/1998 VA 3.75   3.75 3.75   3.75
38 HHA000809 NGUYỄN THỊ VIỆT ANH 08/06/1998 HO   5.4 5.4   5.4 5.4
39 HHA000840 NGUYỄN TUẤN ANH 13/11/1997 DI 2.25   2.25 2.25   2.25
40 HHA000840 NGUYỄN TUẤN ANH 13/11/1997 SU 5.75   5.75 5.75   5.75
41 HHA000840 NGUYỄN TUẤN ANH 13/11/1997 TO 1.75   1.75 1.75   1.75
42 HHA000840 NGUYỄN TUẤN ANH 13/11/1997 VA 2   2 2   2
43 HHA000851 NGUYỄN TUẤN ANH 31/05/1996 TO 1   1 1   1
44 HHA000854 NGUYỄN VĂN ANH 03/01/1998 TO 0.25   0.25 0.25   0.25
45 HHA000859 NGUYỄN VĂN XUÂN ANH 24/04/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
46 HHA000873 NGUYỄN VIỆT ANH 28/09/1998 DI 4   4 4   4
47 HHA000873 NGUYỄN VIỆT ANH 28/09/1998 VA 3.75   3.75 3.75   3.75
48 HHA000913 PHẠM HỮU THẾ ANH 24/07/1998 N1 (TL,TN) 0.9 6.63 7.53 0.9 6.63 7.53
49 HHA000913 PHẠM HỮU THẾ ANH 24/07/1998 TO 7.5   7.5 7.5   7.5
50 HHA000943 PHẠM QUỐC ANH 21/03/1995 HO   3.8 3.8   3.8 3.8
51 HHA000943 PHẠM QUỐC ANH 21/03/1995 LI   4.6 4.6   4.6 4.6
52 HHA000943 PHẠM QUỐC ANH 21/03/1995 TO 1.75   1.75 1.75   1.75
53 HHA000961 PHẠM THỊ KIM ANH 22/06/1998 TO 1   1 1   1
54 HHA001020 PHẠM TUẤN ANH 11/08/1998 DI 2.5   2.5 2.5   2.5
55 HHA001020 PHẠM TUẤN ANH 11/08/1998 VA 3.75   3.75 4   4
56 HHA001031 PHẠM VIỆT ANH 02/02/1996 DI 7.25   7.25 7.25   7.25
57 HHA001031 PHẠM VIỆT ANH 02/02/1996 SU 8.5   8.5 8.5   8.5
58 HHA001031 PHẠM VIỆT ANH 02/02/1996 VA 7.5   7.5 7.5   7.5
59 HHA001051 THÁI PHƯƠNG ANH 25/07/1998 VA 7   7 7.5   7.5
60 HHA001054 TÔ ĐỨC ANH 19/02/1997 N1 (TL,TN) 0.3 2.38 2.68 0.3 2.38 2.68
61 HHA001054 TÔ ĐỨC ANH 19/02/1997 TO 5.75   5.75 5.75   5.75
62 HHA001054 TÔ ĐỨC ANH 19/02/1997 VA 5.5   5.5 5.5   5.5
63 HHA001137 TRẦN TRỌNG ANH 26/10/1998 DI 3.75   3.75 3.75   3.75
64 HHA001137 TRẦN TRỌNG ANH 26/10/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
65 HHA001137 TRẦN TRỌNG ANH 26/10/1998 VA 4   4 4.25   4.25
66 HHA001152 TRỊNH THỊ KIM ANH 14/11/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
67 HHA001184 VŨ HOÀNG ANH 08/02/1998 TO 5   5 5   5
68 HHA001205 VŨ PHƯƠNG ANH 05/08/1998 TO 6   6 6   6
69 HHA001205 VŨ PHƯƠNG ANH 05/08/1998 VA 5.75   5.75 5.75   5.75
70 HHA001286 VŨ VIỆT ANH 15/02/1989 N1 (TN) 0 3.38 3.38 0 3.38 3.38
71 HHA001286 VŨ VIỆT ANH 15/02/1989 TO 3   3 3   3
72 HHA001286 VŨ VIỆT ANH 15/02/1989 VA 3.75   3.75 3.75   3.75
73 HHA001294 VŨ YẾN ANH 24/02/1998 VA 5.75   5.75 6   6
74 HHA001300 CAO THỊ NGỌC ÁNH 11/09/1998 VA 4.5   4.5 5   5
75 HHA001314 ĐẶNG NGỌC ÁNH 17/09/1998 TO 1   1 1   1
76 HHA001341 NGUYỄN NGỌC ÁNH 21/02/1998 N3 (TL,TN) 1.77 7 8.77 1.77 7 8.77
77 HHA001393 TRỊNH VĂN ÁNH 01/09/1997 DI 1.25   1.25 1.25   1.25
78 HHA001393 TRỊNH VĂN ÁNH 01/09/1997 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
79 HHA001465 NGUYỄN THỊ THÁI BẢO 07/11/1998 TO 8.75   8.75 8.75   8.75
80 HHA001482 TRẦN THỊ HẢI BẢO 03/01/1996 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
81 HHA001495 BÙI PHƯƠNG BẮC 03/12/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
82 HHA001501 NGUYỄN NAM BẮC 01/07/1997 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
83 HHA001523 LÊ THỊ NGỌC BÍCH 04/01/1998 VA 5.75   5.75 6   6
84 HHA001645 ĐOÀN HỒNG BÍNH 21/06/1998 N1 (TL,TN) 0 2.5 2.5 0 2.5 2.5
85 HHA001645 ĐOÀN HỒNG BÍNH 21/06/1998 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
86 HHA001645 ĐOÀN HỒNG BÍNH 21/06/1998 VA 2.75   2.75 2.75   2.75
87 HHA001751 ĐỖ QUỲNH CHI 02/10/1998 TO 4.5   4.5 4.5   4.5
88 HHA001774 LÊ LINH CHI 27/01/1998 VA 7   7 7.5   7.5
89 HHA001794 NGUYỄN LINH CHI 01/07/1998 VA 5.75   5.75 6   6
90 HHA001812 NGUYỄN THỊ HÀ CHI 28/05/1998 N1 (TL,TN) 0.45 5.88 6.33 1.5 5.88 7.38
91 HHA001822 NGUYỄN THỊ NINH CHI 06/10/1997 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
92 HHA001835 PHẠM THỊ KIM CHI 11/06/1998 LI   7.6 7.6   7.6 7.6
93 HHA001877 ĐINH VĂN CHIẾN 30/12/1998 TO 8.5   8.5 8.5   8.5
94 HHA001909 TRẦN TRUNG CHIẾN 10/09/1998 DI 4.5   4.5 4.75   4.75
95 HHA001909 TRẦN TRUNG CHIẾN 10/09/1998 VA 1.5   1.5 1.75   1.75
96 HHA001922 ĐỖ HỮU CHINH 15/11/1997 VA 1   1 1.25   1.25
97 HHA001961 NGUYỄN VĂN CHÌNH 27/12/1998 DI 4.5   4.5 4.5   4.5
98 HHA001961 NGUYỄN VĂN CHÌNH 27/12/1998 VA 2   2 2   2
99 HHA001976 NGUYỄN ĐỨC CHÍNH 13/11/1997 DI 2.25   2.25 2.25   2.25
100 HHA001976 NGUYỄN ĐỨC CHÍNH 13/11/1997 VA 1.25   1.25 1.25   1.25
101 HHA001987 PHẠM VĂN CHUÂN 13/02/1997 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
102 HHA002051 ĐÀO ĐỨC CÔNG 27/10/1997 SU 5.5   5.5 5.75   5.75
103 HHA002051 ĐÀO ĐỨC CÔNG 27/10/1997 VA 6.25   6.25 6.25   6.25
104 HHA002170 ĐÀO BIÊN CƯƠNG 09/07/1997 HO   7.4 7.4   7.4 7.4
105 HHA002170 ĐÀO BIÊN CƯƠNG 09/07/1997 TO 7.25   7.25 7.25   7.25
106 HHA002175 LÊ VĂN CƯƠNG 12/06/1998 DI 7.75   7.75 7.5   7.5
107 HHA002175 LÊ VĂN CƯƠNG 12/06/1998 SU 4.5   4.5 5.25   5.25
108 HHA002187 PHẠM MINH CƯƠNG 08/08/1997 DI 2   2 2   2
109 HHA002187 PHẠM MINH CƯƠNG 08/08/1997 VA 1.75   1.75 2   2
110 HHA002191 PHẠM VĂN CƯƠNG 30/06/1998 N1 (TL,TN) 0 1 1 0 1 1
111 HHA002239 HUỲNH QUỐC CƯỜNG 28/03/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
112 HHA002241 LÊ DUY CƯỜNG 30/08/1998 HO   4.8 4.8   4.8 4.8
113 HHA002241 LÊ DUY CƯỜNG 30/08/1998 LI   4.4 4.4   4.4 4.4
114 HHA002241 LÊ DUY CƯỜNG 30/08/1998 TO 5.5   5.5 5.5   5.5
115 HHA002250 LÊ VIỆT CƯỜNG 20/09/1997 DI 5.5   5.5 5.5   5.5
116 HHA002250 LÊ VIỆT CƯỜNG 20/09/1997 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
117 HHA002250 LÊ VIỆT CƯỜNG 20/09/1997 VA 3.75   3.75 4   4
118 HHA002263 NGUYỄN DUY CƯỜNG 20/05/1998 DI 2.5   2.5 2.5   2.5
119 HHA002263 NGUYỄN DUY CƯỜNG 20/05/1998 LI   4 4   4 4
120 HHA002263 NGUYỄN DUY CƯỜNG 20/05/1998 TO 1.5   1.5 1.5   1.5
121 HHA002263 NGUYỄN DUY CƯỜNG 20/05/1998 VA 3   3 3.25   3.25
122 HHA002266 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 11/03/1998 DI 3   3 3   3
123 HHA002266 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 11/03/1998 N1 (TN) 0 1.5 1.5 0 1.5 1.5
124 HHA002266 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 11/03/1998 TO 0.25   0.25 0.25   0.25
125 HHA002266 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 11/03/1998 VA 1.5   1.5 1.5   1.5
126 HHA002303 PHẠM MẠNH CƯỜNG 24/12/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
127 HHA002303 PHẠM MẠNH CƯỜNG 24/12/1998 VA 2   2 2   2
128 HHA002329 TRẦN XUÂN CƯỜNG 10/10/1998 DI 3   3 3   3
129 HHA002329 TRẦN XUÂN CƯỜNG 10/10/1998 TO 3.25   3.25 3.25   3.25
130 HHA002329 TRẦN XUÂN CƯỜNG 10/10/1998 VA 1.5   1.5 1.5   1.5
131 HHA002394 NGUYỄN BÍCH DIỆP 21/10/1995 DI 0.75   0.75 0.75   0.75
132 HHA002394 NGUYỄN BÍCH DIỆP 21/10/1995 TO 0.25   0.25 0.25   0.25
133 HHA002394 NGUYỄN BÍCH DIỆP 21/10/1995 VA 0.5   0.5 0.5   0.5
134 HHA002475 BÙI THỊ NGỌC DUNG 17/11/1998 VA 6.5   6.5 6.5   6.5
135 HHA002478 BÙI THỊ THÙY DUNG 20/05/1998 TO 7.25   7.25 7.25   7.25
136 HHA002478 BÙI THỊ THÙY DUNG 20/05/1998 VA 7.75   7.75 7.75   7.75
137 HHA002630 ĐÀO MẠNH DŨNG 17/06/1998 LI   2 2   2 2
138 HHA002630 ĐÀO MẠNH DŨNG 17/06/1998 VA 3.25   3.25 4   4
139 HHA002640 ĐOÀN ANH DŨNG 12/01/1996 SU 5   5 5   5
140 HHA002640 ĐOÀN ANH DŨNG 12/01/1996 VA 5   5 5   5
141 HHA002665 LÊ VĂN TIẾN DŨNG 28/09/1997 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
142 HHA002731 PHẠM MINH DŨNG 10/04/1996 DI 7.5   7.5 7.5   7.5
143 HHA002731 PHẠM MINH DŨNG 10/04/1996 VA 5   5 5.5   5.5
144 HHA002743 PHẠM VĂN DŨNG 19/05/1996 DI 2   2 2   2
145 HHA002743 PHẠM VĂN DŨNG 19/05/1996 N1 (TL,TN) 0 2.13 2.13 0 2.13 2.13
146 HHA002743 PHẠM VĂN DŨNG 19/05/1996 TO 1.75   1.75 1.75   1.75
147 HHA002743 PHẠM VĂN DŨNG 19/05/1996 VA 1.5   1.5 1.5   1.5
148 HHA002763 TRẦN VĂN DŨNG 30/07/1998 DI 5   5 5   5
149 HHA002763 TRẦN VĂN DŨNG 30/07/1998 VA 3   3 3   3
150 HHA002815 ĐỒNG XUÂN DUY 14/10/1997 TO 3.75   3.75 3.75   3.75
151 HHA002815 ĐỒNG XUÂN DUY 14/10/1997 VA 4.75   4.75 4.75   4.75
152 HHA002834 LÊ QUANG DUY 11/07/1998 DI 4   4 4.5   4.5
153 HHA002834 LÊ QUANG DUY 11/07/1998 N1 (TL,TN) 0 2.13 2.13 0 2.13 2.13
154 HHA002834 LÊ QUANG DUY 11/07/1998 TO 1.5   1.5 1.5   1.5
155 HHA002834 LÊ QUANG DUY 11/07/1998 VA 1.75   1.75 2   2
156 HHA002835 LÊ QUỐC DUY 21/08/1998 DI 4.25   4.25 4.25   4.25
157 HHA002835 LÊ QUỐC DUY 21/08/1998 VA 4.5   4.5 4.5   4.5
158 HHA002853 NGUYỄN ĐỨC DUY 17/08/1998 DI 4   4 4   4
159 HHA002853 NGUYỄN ĐỨC DUY 17/08/1998 N1 (TL,TN) 0 1.75 1.75 0 1.75 1.75
160 HHA002853 NGUYỄN ĐỨC DUY 17/08/1998 TO 3.75   3.75 3.75   3.75
161 HHA002853 NGUYỄN ĐỨC DUY 17/08/1998 VA 1.75   1.75 1.5   1.5
162 HHA002870 NGUYỄN QUANG DUY 14/06/1997 TO 1.75   1.75 1.75   1.75
163 HHA002870 NGUYỄN QUANG DUY 14/06/1997 VA 3   3 3   3
164 HHA002874 NGUYỄN THẾ DUY 27/01/1998 VA 6   6 6.75   6.75
165 HHA002959 LÊ THỊ DUYÊN 09/07/1998 TO 8   8 8   8
166 HHA002975 NGUYỄN MINH DUYÊN 08/08/1998 VA 6   6 6.25   6.25
167 HHA003034 PHẠM MINH DỰ 06/09/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
168 HHA003034 PHẠM MINH DỰ 06/09/1998 VA 1.25   1.25 1.25   1.25
169 HHA003067 ĐỖ TÙNG DƯƠNG 28/02/1998 DI 3.75   3.75 3.25   3.25
170 HHA003067 ĐỖ TÙNG DƯƠNG 28/02/1998 N1 (TL,TN) 0 1.75 1.75 0 1.75 1.75
171 HHA003067 ĐỖ TÙNG DƯƠNG 28/02/1998 TO 1   1 1   1
172 HHA003067 ĐỖ TÙNG DƯƠNG 28/02/1998 VA 6   6 6.25   6.25
173 HHA003075 ĐINH THỊ THÙY DƯƠNG 03/11/1998 SU 4.75   4.75 5.25   5.25
174 HHA003094 HOÀNG THÙY DƯƠNG 28/11/1998 N1 (TL,TN) 0 1 1 0 1 1
175 HHA003189 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 14/03/1997 TO 1   1 1   1
176 HHA003243 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG 06/10/1998 DI 3.25   3.25 3.25   3.25
177 HHA003243 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG 06/10/1998 N1 (TL,TN) 0.25 1.63 1.88 0.25 1.63 1.88
178 HHA003243 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG 06/10/1998 TO 4   4 4   4
179 HHA003243 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG 06/10/1998 VA 3   3 3   3
180 HHA003263 VŨ THỊ THÙY DƯƠNG 06/02/1998 DI 6.25   6.25 6.25   6.25
181 HHA003263 VŨ THỊ THÙY DƯƠNG 06/02/1998 N1 (TL,TN) 1.25 5.88 7.13 1.25 5.88 7.13
182 HHA003263 VŨ THỊ THÙY DƯƠNG 06/02/1998 VA 5.5   5.5 6   6
183 HHA003268 VŨ THỊ THÙY DƯƠNG 16/12/1998 N1 (TL,TN) 0.75 4.88 5.63 0.75 4.88 5.63
184 HHA003268 VŨ THỊ THÙY DƯƠNG 16/12/1998 VA 6.75   6.75 7   7
185 HHA003302 NGUYỄN THẾ ĐẠI 03/08/1996 SU 6.5   6.5 6.75   6.75
186 HHA003302 NGUYỄN THẾ ĐẠI 03/08/1996 VA 5   5 5   5
187 HHA003304 NGUYỄN TIẾN ĐẠI 26/10/1998 DI 1.5   1.5 1.5   1.5
188 HHA003304 NGUYỄN TIẾN ĐẠI 26/10/1998 N1 (TL,TN) 0 1.75 1.75 0 1.75 1.75
189 HHA003304 NGUYỄN TIẾN ĐẠI 26/10/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
190 HHA003304 NGUYỄN TIẾN ĐẠI 26/10/1998 VA 1.25   1.25 1.25   1.25
191 HHA003316 PHẠM VĂN ĐẠI 22/11/1998 DI 3.5   3.5 3.5   3.5
192 HHA003316 PHẠM VĂN ĐẠI 22/11/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
193 HHA003335 HÀ LINH ĐAN 13/05/1998 VA 6   6 6.25   6.25
194 HHA003376 BÙI VĨ ĐẠT 28/09/1998 HO   6.8 6.8   6.8 6.8
195 HHA003414 ĐOÀN VĂN ĐẠT 27/12/1997 TO 0.25   0.25 0.25   0.25
196 HHA003428 LÊ TIẾN ĐẠT 06/03/1998 TO 0.25   0.25 0.25   0.25
197 HHA003432 LÊ TIẾN ĐẠT 26/08/1998 DI 5   5 5   5
198 HHA003432 LÊ TIẾN ĐẠT 26/08/1998 N1 (TL,TN) 0 2 2 0 2 2
199 HHA003432 LÊ TIẾN ĐẠT 26/08/1998 TO 3.5   3.5 3.5   3.5
200 HHA003432 LÊ TIẾN ĐẠT 26/08/1998 VA 2.75   2.75 2.75   2.75
201 HHA003468 NGUYỄN THẾ ĐẠT 11/06/1997 DI 2.25   2.25 2.25   2.25
202 HHA003468 NGUYỄN THẾ ĐẠT 11/06/1997 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
203 HHA003468 NGUYỄN THẾ ĐẠT 11/06/1997 VA 1.25   1.25 1.5   1.5
204 HHA003542 PHẠM VĂN ĐẠT 05/06/1997 DI 2.75   2.75 3   3
205 HHA003542 PHẠM VĂN ĐẠT 05/06/1997 SU 3.25   3.25 3.25   3.25
206 HHA003542 PHẠM VĂN ĐẠT 05/06/1997 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
207 HHA003542 PHẠM VĂN ĐẠT 05/06/1997 VA 2.75   2.75 3   3
208 HHA003551 TRẦN BÁ ĐẠT 07/04/1998 DI 6   6 6   6
209 HHA003551 TRẦN BÁ ĐẠT 07/04/1998 N1 (TL,TN) 1.12 4 5.12 1.12 4 5.12
210 HHA003551 TRẦN BÁ ĐẠT 07/04/1998 TO 7.25   7.25 7.25   7.25
211 HHA003551 TRẦN BÁ ĐẠT 07/04/1998 VA 7   7 7   7
212 HHA003575 TRỊNH QUỐC ĐẠT 01/12/1998 DI 4.5   4.5 4.75   4.75
213 HHA003575 TRỊNH QUỐC ĐẠT 01/12/1998 VA 2.5   2.5 2.5   2.5
214 HHA003582 VŨ THÀNH ĐẠT 01/04/1997 TO 1   1 1   1
215 HHA003623 NGUYỄN THÀNH ĐỀ 19/09/1995 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
216 HHA003635 ĐINH ĐĂNG ĐIỆP 10/08/1991 DI 6.75   6.75 6.75   6.75
217 HHA003635 ĐINH ĐĂNG ĐIỆP 10/08/1991 SU 5   5 5.25   5.25
218 HHA003668 VŨ XUÂN ĐỊNH 06/08/1998 TO 1.5   1.5 1.5   1.5
219 HHA003668 VŨ XUÂN ĐỊNH 06/08/1998 VA 1.75   1.75 1.75   1.75
220 HHA003674 PHẠM VĂN ĐOAN 25/08/1998 TO 1   1 1   1
221 HHA003674 PHẠM VĂN ĐOAN 25/08/1998 VA 0.5   0.5 0.5   0.5
222 HHA003714 BÙI TRUNG ĐÔNG 24/04/1998 TO 7.5   7.5 7.5   7.5
223 HHA003724 ĐẶNG VĂN ĐÔNG 30/04/1998 DI 4.5   4.5 4.5   4.5
224 HHA003724 ĐẶNG VĂN ĐÔNG 30/04/1998 N1 (TL,TN) 0 2.25 2.25 0 2.25 2.25
225 HHA003724 ĐẶNG VĂN ĐÔNG 30/04/1998 TO 1.75   1.75 1.75   1.75
226 HHA003724 ĐẶNG VĂN ĐÔNG 30/04/1998 VA 2.5   2.5 2.5   2.5
227 HHA003747 TRẦN VĂN ĐÔNG 05/06/1997 TO 5.5   5.5 5.5   5.5
228 HHA003781 ĐỖ CHÍNH ĐỨC 08/06/1998 DI 2.5   2.5 2.5   2.5
229 HHA003781 ĐỖ CHÍNH ĐỨC 08/06/1998 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
230 HHA003781 ĐỖ CHÍNH ĐỨC 08/06/1998 VA 2   2 2   2
231 HHA003791 ĐỖ VĂN ĐỨC 27/05/1998 TO 1.75   1.75 1.75   1.75
232 HHA003791 ĐỖ VĂN ĐỨC 27/05/1998 VA 3.5   3.5 3.5   3.5
233 HHA003821 HOÀNG SĨ ĐỨC 26/09/1998 DI 3.25   3.25 3   3
234 HHA003830 LÊ MINH ĐỨC 07/05/1997 TO 1   1 1.25   1.25
235 HHA003843 LƯƠNG VĂN ĐỨC 08/10/1998 VA 0.5   0.5 0.5   0.5
236 HHA003865 NGUYỄN HOÀNG ĐỨC 15/03/1998 DI 2.75   2.75 3   3
237 HHA003865 NGUYỄN HOÀNG ĐỨC 15/03/1998 N1 (TL,TN) 0.1 1.5 1.6 0.1 1.5 1.6
238 HHA003865 NGUYỄN HOÀNG ĐỨC 15/03/1998 TO 3.25   3.25 3.25   3.25
239 HHA003865 NGUYỄN HOÀNG ĐỨC 15/03/1998 VA 3.75   3.75 3.75   3.75
240 HHA003883 NGUYỄN QUỐC ĐỨC 18/06/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
241 HHA003883 NGUYỄN QUỐC ĐỨC 18/06/1998 VA 1.75   1.75 2   2
242 HHA003905 NGUYỄN VĂN ĐỨC 06/11/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
243 HHA003912 NGUYỄN VĂN ĐỨC 25/11/1998 DI 8.75   8.75 8.75   8.75
244 HHA003912 NGUYỄN VĂN ĐỨC 25/11/1998 SU 7.75   7.75 7.75   7.75
245 HHA003912 NGUYỄN VĂN ĐỨC 25/11/1998 VA 6   6 6.75   6.75
246 HHA003924 PHẠM HỮU VIỆT ĐỨC 09/02/1998 TO 7.75   7.75 7.75   7.75
247 HHA003929 PHẠM MINH ĐỨC 19/08/1998 TO 1   1 1   1
248 HHA003947 PHẠM VĂN ĐỨC 18/03/1998 DI 4.5   4.5 4.5   4.5
249 HHA003947 PHẠM VĂN ĐỨC 18/03/1998 VA 4.25   4.25 4.25   4.25
250 HHA003963 TRẦN THẾ ĐỨC 09/09/1998 DI 4.25   4.25 4.25   4.25
251 HHA003963 TRẦN THẾ ĐỨC 09/09/1998 N1 (TL,TN) 0 1.63 1.63 0 1.63 1.63
252 HHA003963 TRẦN THẾ ĐỨC 09/09/1998 TO 1.5   1.5 1.5   1.5
253 HHA003963 TRẦN THẾ ĐỨC 09/09/1998 VA 2   2 2   2
254 HHA003974 VŨ ANH ĐỨC 28/11/1996 HO   7.2 7.2   7.2 7.2
255 HHA003974 VŨ ANH ĐỨC 28/11/1996 VA 5.5   5.5 5.75   5.75
256 HHA003990 ĐINH VĂN ĐƯỢC 08/09/1997 DI 1.25   1.25 1.25   1.25
257 HHA003990 ĐINH VĂN ĐƯỢC 08/09/1997 SU 5   5 5   5
258 HHA003990 ĐINH VĂN ĐƯỢC 08/09/1997 TO 2   2 2   2
259 HHA003990 ĐINH VĂN ĐƯỢC 08/09/1997 VA 2.5   2.5 2.5   2.5
260 HHA004021 ĐỖ MINH GIANG 27/09/1998 VA 5.25   5.25 5.5   5.5
261 HHA004022 ĐỖ THỊ HẢI GIANG 14/08/1997 VA 6.25   6.25 6.5   6.5
262 HHA004037 ĐINH LAM GIANG 23/08/1998 TO 5   5 5   5
263 HHA004037 ĐINH LAM GIANG 23/08/1998 VA 5.5   5.5 5.5   5.5
264 HHA004049 HOÀNG HƯƠNG GIANG 14/11/1998 N1 (TL,TN) 1.5 6.88 8.38 1.5 6.88 8.38
265 HHA004049 HOÀNG HƯƠNG GIANG 14/11/1998 VA 6.5   6.5 7   7
266 HHA004064 LƯƠNG HỮU GIANG 18/01/1997 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
267 HHA004094 NGUYỄN THỊ GIANG 15/09/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
268 HHA004099 NGUYỄN THỊ GIANG 28/12/1998 TO 1   1 1   1
269 HHA004128 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 11/08/1998 TO 1   1 1   1
270 HHA004172 TRẦN HƯƠNG GIANG 24/08/1998 TO 1   1 1   1
271 HHA004178 TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG 30/07/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
272 HHA004208 BÙI XUÂN GIÁP 05/03/1998 DI 4.25   4.25 4.25   4.25
273 HHA004208 BÙI XUÂN GIÁP 05/03/1998 TO 2.25   2.25 2.25   2.25
274 HHA004208 BÙI XUÂN GIÁP 05/03/1998 VA 1.5   1.5 1.5   1.5
275 HHA004215 BÙI MỸ HÀ 04/12/1998 DI 3.75   3.75 3.75   3.75
276 HHA004215 BÙI MỸ HÀ 04/12/1998 TO 2   2 2   2
277 HHA004215 BÙI MỸ HÀ 04/12/1998 VA 2.5   2.5 2.5   2.5
278 HHA004222 BÙI THỊ NGỌC HÀ 25/03/1998 VA 6.25   6.25 6.25   6.25
279 HHA004298 LÂM PHƯƠNG HÀ 02/12/1998 VA 7.5   7.5 7.75   7.75
280 HHA004314 LÊ THU HÀ 24/08/1998 VA 7.5   7.5 7.75   7.75
281 HHA004322 LƯU THANH HÀ 04/08/1998 VA 5.5   5.5 6   6
282 HHA004333 NGÔ THỊ HẢI HÀ 13/11/1998 VA 6.75   6.75 7.5   7.5
283 HHA004347 NGUYỄN KHÁNH HÀ 18/11/1996 DI 2.75   2.75 2.75   2.75
284 HHA004347 NGUYỄN KHÁNH HÀ 18/11/1996 TO 1.75   1.75 1.75   1.75
285 HHA004347 NGUYỄN KHÁNH HÀ 18/11/1996 VA 0.75   0.75 0.75   0.75
286 HHA004373 NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ 24/06/1997 HO   7.4 7.4   7.4 7.4
287 HHA004373 NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ 24/06/1997 SI   7.6 7.6   7.6 7.6
288 HHA004440 PHẠM THỊ NGUYỆT HÀ 09/03/1998 LI   7 7   7 7
289 HHA004453 PHẠM THANH HÀ 18/05/1998 DI 4.25   4.25 4.25   4.25
290 HHA004453 PHẠM THANH HÀ 18/05/1998 N1 (TL,TN) 0 1.88 1.88 0 1.88 1.88
291 HHA004453 PHẠM THANH HÀ 18/05/1998 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
292 HHA004453 PHẠM THANH HÀ 18/05/1998 VA 2   2 2   2
293 HHA004466 TẠ THỊ THÁI HÀ 21/05/1997 DI 9   9 9   9
294 HHA004466 TẠ THỊ THÁI HÀ 21/05/1997 VA 6.5   6.5 7   7
295 HHA004571 ĐÀO TRUNG HẢI 17/04/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
296 HHA004571 ĐÀO TRUNG HẢI 17/04/1998 VA 1.75   1.75 1.75   1.75
297 HHA004638 NGUYỄN TRỌNG HẢI 29/08/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
298 HHA004661 PHẠM THỊ HẢI 15/02/1998 N1 (TL,TN) 1.2 5.5 6.7 1.2 5.5 6.7
299 HHA004673 TRẦN NAM HẢI 27/06/1998 DI 3   3 3   3
300 HHA004673 TRẦN NAM HẢI 27/06/1998 N1 (TL,TN) 0 1.63 1.63 0 1.63 1.63
301 HHA004673 TRẦN NAM HẢI 27/06/1998 TO 1.5   1.5 1.5   1.5
302 HHA004673 TRẦN NAM HẢI 27/06/1998 VA 3.25   3.25 3.25   3.25
303 HHA004687 VŨ LAM HẢI 30/07/1998 VA 6.75   6.75 7   7
304 HHA004712 ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH 23/02/1998 DI 3.5   3.5 3.75   3.75
305 HHA004712 ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH 23/02/1998 TO 1   1 1   1
306 HHA004712 ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH 23/02/1998 VA 3.75   3.75 4   4
307 HHA004724 ĐẶNG THỊ HẠNH 25/10/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
308 HHA004789 PHẠM VĂN HẠNH 05/06/1997 TO 3.75   3.75 3.75   3.75
309 HHA004789 PHẠM VĂN HẠNH 05/06/1997 VA 2.5   2.5 2.5   2.5
310 HHA004876 ĐỖ THU HẰNG 28/12/1998 TO 1.5   1.5 1.5   1.5
311 HHA004876 ĐỖ THU HẰNG 28/12/1998 VA 5   5 5.25   5.25
312 HHA004910 MAI THANH HẰNG 06/02/1998 VA 6   6 6   6
313 HHA004963 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 04/08/1998 VA 0.5   0.5 0.5   0.5
314 HHA005018 TRẦN THỊ THANH HẰNG 12/10/1998 VA 4.75   4.75 5   5
315 HHA005090 NGUYỄN CÔNG HẬU 05/06/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
316 HHA005104 NGUYỄN VĂN HẬU 05/11/1998 N1 (TL,TN) 0 1 1 0 1 1
317 HHA005110 PHẠM THỊ HẬU 15/01/1998 VA 6.5   6.5 6.75   6.75
318 HHA005122 PHÙNG THANH HẬU 10/10/1998 TO 2.25   2.25 2.25   2.25
319 HHA005122 PHÙNG THANH HẬU 10/10/1998 VA 3.25   3.25 3.25   3.25
320 HHA005179 ĐOÀN THỊ THU HIỀN 09/01/1998 VA 6.5   6.5 6.5   6.5
321 HHA005261 PHẠM THỊ HIỀN 05/12/1998 VA 7   7 7   7
322 HHA005332 BÙI MẠNH HIỂN 27/08/1998 DI 4.5   4.5 4.5   4.5
323 HHA005332 BÙI MẠNH HIỂN 27/08/1998 VA 2.75   2.75 2.75   2.75
324 HHA005382 ĐÀO THỊ HIỆP 25/05/1998 TO 1   1 1   1
325 HHA005386 ĐINH HOÀNG HIỆP 30/06/1998 VA 1   1 1   1
326 HHA005390 HOÀNG HUY HIỆP 30/05/1998 VA 5.25   5.25 5.25   5.25
327 HHA005400 LÊ VĂN HIỆP 02/11/1995 TO 0   0 0   0
328 HHA005402 LÊ VĂN HIỆP 09/12/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
329 HHA005414 NGUYỄN NGỌC HIỆP 05/12/1998 DI 4.5   4.5 5   5
330 HHA005414 NGUYỄN NGỌC HIỆP 05/12/1998 VA 2.5   2.5 2.75   2.75
331 HHA005436 PHẠM QUANG HIỆP 15/07/1996 DI 4   4 4   4
332 HHA005436 PHẠM QUANG HIỆP 15/07/1996 N1 (TL,TN) 0.1 2.13 2.23 0.1 2.13 2.23
333 HHA005436 PHẠM QUANG HIỆP 15/07/1996 TO 2.25   2.25 2.25   2.25
334 HHA005436 PHẠM QUANG HIỆP 15/07/1996 VA 2.25   2.25 2.25   2.25
335 HHA005481 BÙI QUANG HIẾU 21/05/1998 DI 4.75   4.75 5.25   5.25
336 HHA005481 BÙI QUANG HIẾU 21/05/1998 VA 2.5   2.5 2.5   2.5
337 HHA005499 CAO MINH HIẾU 29/10/1998 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
338 HHA005499 CAO MINH HIẾU 29/10/1998 VA 1.25   1.25 1.25   1.25
339 HHA005502 CHU MINH HIẾU 16/02/1998 DI 4   4 4   4
340 HHA005502 CHU MINH HIẾU 16/02/1998 VA 1.25   1.25 1.25   1.25
341 HHA005507 DƯƠNG TỐNG TRỌNG HIẾU 26/08/1998 LI   5.6 5.6   5.6 5.6
342 HHA005622 NGUYỄN CÔNG HIẾU 03/08/1998 TO 0.25   0.25 0.25   0.25
343 HHA005647 NGUYỄN MINH HIẾU 05/08/1997 TO 3   3 3.25   3.25
344 HHA005650 NGUYỄN MINH HIẾU 07/02/1998 N1 (TL,TN) 0.1 6.25 6.35 1.07 6.25 7.32
345 HHA005659 NGUYỄN MINH HIẾU 17/09/1997 VA 0.5   0.5 0.5   0.5
346 HHA005668 NGUYỄN MINH HIẾU 30/10/1998 VA 3.5   3.5 3.5   3.5
347 HHA005688 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 07/07/1998 VA 5   5 5.25   5.25
348 HHA005716 NGUYỄN VĂN HIẾU 02/08/1998 DI 3.75   3.75 3.75   3.75
349 HHA005716 NGUYỄN VĂN HIẾU 02/08/1998 VA 3   3 3   3
350 HHA005793 TRẦN TRỌNG HIẾU 29/10/1997 DI 4   4 4   4
351 HHA005793 TRẦN TRỌNG HIẾU 29/10/1997 VA 3.25   3.25 3.25   3.25
352 HHA005810 VŨ ĐỨC HIẾU 23/06/1997 DI 4.75   4.75 4.75   4.75
353 HHA005810 VŨ ĐỨC HIẾU 23/06/1997 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
354 HHA005810 VŨ ĐỨC HIẾU 23/06/1997 VA 2.5   2.5 2.75   2.75
355 HHA005848 NGUYỄN HOÀNG HIỆU 27/08/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
356 HHA005881 ĐÀO THỊ HỒNG HOA 12/07/1998 TO 1   1 1   1
357 HHA005906 NGÔ THỊ DIỆU HOA 10/02/1998 N4 (TL,TN) 0.95 6.75 7.7 0.95 6.75 7.7
358 HHA005906 NGÔ THỊ DIỆU HOA 10/02/1998 VA 6.75   6.75 6.75   6.75
359 HHA005912 NGUYỄN PHƯƠNG HOA 09/02/1998 TO 7.25   7.25 7.25   7.25
360 HHA005937 NGUYỄN THỊ THANH HOA 13/11/1998 DI 2.25   2.25 2.25   2.25
361 HHA005937 NGUYỄN THỊ THANH HOA 13/11/1998 VA 1.5   1.5 1.25   1.25
362 HHA005945 PHAN QUỲNH HOA 14/10/1997 DI 4   4 4   4
363 HHA005945 PHAN QUỲNH HOA 14/10/1997 LI   3.8 3.8   3.8 3.8
364 HHA005945 PHAN QUỲNH HOA 14/10/1997 TO 0.25   0.25 0.25   0.25
365 HHA005945 PHAN QUỲNH HOA 14/10/1997 VA 2.75   2.75 2.75   2.75
366 HHA006016 LƯU ĐÌNH THÁI HÒA 13/07/1998 N1 (TN) 0 2.63 2.63 0 2.63 2.63
367 HHA006016 LƯU ĐÌNH THÁI HÒA 13/07/1998 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
368 HHA006042 NGUYỄN THỊ THU HÒA 06/11/1998 DI 5.25   5.25 5.25   5.25
369 HHA006042 NGUYỄN THỊ THU HÒA 06/11/1998 VA 5.5   5.5 5.5   5.5
370 HHA006057 PHẠM THỊ HÒA 20/02/1998 DI 3.75   3.75 3.75   3.75
371 HHA006057 PHẠM THỊ HÒA 20/02/1998 TO 1.75   1.75 1.75   1.75
372 HHA006057 PHẠM THỊ HÒA 20/02/1998 VA 3.5   3.5 3.5   3.5
373 HHA006064 PHẠM VĂN HÒA 27/05/1998 DI 3.75   3.75 3.75   3.75
374 HHA006064 PHẠM VĂN HÒA 27/05/1998 TO 1   1 1   1
375 HHA006064 PHẠM VĂN HÒA 27/05/1998 VA 2   2 2   2
376 HHA006117 TRẦN THỊ THU HOÀI 11/12/1997 DI 4   4 4   4
377 HHA006117 TRẦN THỊ THU HOÀI 11/12/1997 VA 3.5   3.5 3.5   3.5
378 HHA006118 VŨ THẾ HOÀI 22/03/1997 N5 (TL,TN) 0.75 3.13 3.88 0.75 3.13 3.88
379 HHA006128 NGUYỄN THỊ THANH HOAN 26/11/1998 N1 (TL,TN) 0.25 5.5 5.75 1.35 5.5 6.85
380 HHA006157 NGÔ THỊ MINH HOÀN 28/10/1998 VA 6   6 6.25   6.25
381 HHA006181 TRẦN NGỌC HOÀN 31/12/1998 TO 4.25   4.25 4.25   4.25
382 HHA006181 TRẦN NGỌC HOÀN 31/12/1998 VA 5   5 5.5   5.5
383 HHA006183 TRẦN VĂN HOÀN 11/03/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
384 HHA006183 TRẦN VĂN HOÀN 11/03/1998 VA 1.75   1.75 1.75   1.75
385 HHA006193 BÙI ĐÌNH HOÀNG 11/11/1998 TO 5.5   5.5 5.5   5.5
386 HHA006280 NGÔ VIỆT HOÀNG 17/08/1998 TO 4.25   4.25 4.25   4.25
387 HHA006280 NGÔ VIỆT HOÀNG 17/08/1998 VA 2   2 2   2
388 HHA006291 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG 19/04/1998 DI 4.75   4.75 4.75   4.75
389 HHA006291 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG 19/04/1998 VA 4.5   4.5 4.5   4.5
390 HHA006338 NGUYỄN QUỐC HOÀNG 20/06/1998 N1 (TL,TN) 0 3 3 0 3 3
391 HHA006338 NGUYỄN QUỐC HOÀNG 20/06/1998 TO 3   3 3   3
392 HHA006338 NGUYỄN QUỐC HOÀNG 20/06/1998 VA 5.75   5.75 5.75   5.75
393 HHA006342 NGUYỄN THẾ HOÀNG 24/01/1997 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
394 HHA006346 NGUYỄN TRỌNG HOÀNG 02/08/1998 DI 3.25   3.25 3.25   3.25
395 HHA006346 NGUYỄN TRỌNG HOÀNG 02/08/1998 N1 (TL,TN) 0 2.38 2.38 0 2.38 2.38
396 HHA006346 NGUYỄN TRỌNG HOÀNG 02/08/1998 TO 2   2 2   2
397 HHA006346 NGUYỄN TRỌNG HOÀNG 02/08/1998 VA 3.5   3.5 3.5   3.5
398 HHA006349 NGUYỄN VĂN HOÀNG 04/03/1997 DI 3.25   3.25 3.25   3.25
399 HHA006349 NGUYỄN VĂN HOÀNG 04/03/1997 TO 1.75   1.75 1.75   1.75
400 HHA006349 NGUYỄN VĂN HOÀNG 04/03/1997 VA 2.25   2.25 2.5   2.5
401 HHA006398 PHẠM TRẦN VIỆT HOÀNG 21/01/1998 N1 (TL,TN) 1.1 4.75 5.85 1.1 4.75 5.85
402 HHA006434 TRẦN VĂN HOÀNG 25/12/1998 DI 4.25   4.25 4.25   4.25
403 HHA006434 TRẦN VĂN HOÀNG 25/12/1998 N1 (TL,TN) 0 2.25 2.25 0 2.25 2.25
404 HHA006434 TRẦN VĂN HOÀNG 25/12/1998 VA 1.5   1.5 1.5   1.5
405 HHA006478 VŨ VIỆT HOÀNG 24/12/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
406 HHA006559 NGUYỄN VĂN HỒNG 23/09/1998 DI 2.5   2.5 2.5   2.5
407 HHA006559 NGUYỄN VĂN HỒNG 23/09/1998 TO 2   2 2   2
408 HHA006559 NGUYỄN VĂN HỒNG 23/09/1998 VA 2   2 2.25   2.25
409 HHA006630 DOÃN THỊ HUẾ 12/09/1997 DI 7.5   7.5 8   8
410 HHA006630 DOÃN THỊ HUẾ 12/09/1997 VA 5   5 5.25   5.25
411 HHA006631 ĐỖ THỊ HUẾ 18/11/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
412 HHA006645 NGUYỄN THỊ HUẾ 26/02/1998 DI 3.5   3.5 3.5   3.5
413 HHA006645 NGUYỄN THỊ HUẾ 26/02/1998 VA 4.25   4.25 4.5   4.5
414 HHA006671 ĐẶNG THỊ HUỆ 12/09/1997 DI 3.25   3.25 3.25   3.25
415 HHA006671 ĐẶNG THỊ HUỆ 12/09/1997 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
416 HHA006671 ĐẶNG THỊ HUỆ 12/09/1997 VA 2.25   2.25 2.5   2.5
417 HHA006699 TÔ THỊ HUỆ 06/07/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
418 HHA006703 TRẦN THỊ THANH HUỆ 17/11/1997 DI 3.5   3.5 3.5   3.5
419 HHA006703 TRẦN THỊ THANH HUỆ 17/11/1997 TO 1   1 1   1
420 HHA006703 TRẦN THỊ THANH HUỆ 17/11/1997 VA 3.25   3.25 3.5   3.5
421 HHA006715 BÙI HUY HÙNG 28/09/1998 TO 0.25   0.25 0.25   0.25
422 HHA006715 BÙI HUY HÙNG 28/09/1998 VA 1.25   1.25 1.25   1.25
423 HHA006740 ĐẶNG QUỐC HÙNG 14/05/1998 DI 3   3 3   3
424 HHA006740 ĐẶNG QUỐC HÙNG 14/05/1998 VA 2   2 2   2
425 HHA006751 LÊ ANH HÙNG 11/09/1998 N1 (TN) 0 1 1 0 1 1
426 HHA006756 LÊ VĂN HÙNG 29/11/1998 VA 6.25   6.25 6.25   6.25
427 HHA006761 LƯU TRUNG HÙNG 18/08/1998 VA 4.5   4.5 4.5   4.5
428 HHA006770 NGUYỄN ĐĂNG HÙNG 16/10/1998 HO   2.2 2.2   2.2 2.2
429 HHA006770 NGUYỄN ĐĂNG HÙNG 16/10/1998 N1 (TL,TN) 0 2.25 2.25 0 2.25 2.25
430 HHA006770 NGUYỄN ĐĂNG HÙNG 16/10/1998 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
431 HHA006770 NGUYỄN ĐĂNG HÙNG 16/10/1998 VA 2.25   2.25 2.25   2.25
432 HHA006784 NGUYỄN QUỐC HÙNG 21/06/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
433 HHA006800 NGUYỄN VĂN HÙNG 16/12/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
434 HHA006805 NGUYỄN VĂN HÙNG 24/05/1998 TO 1   1 1   1
435 HHA006812 NGUYỄN VIỆT HÙNG 31/12/1995 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
436 HHA006859 VŨ ĐỨC HÙNG 16/02/1998 TO 1   1 1   1
437 HHA006859 VŨ ĐỨC HÙNG 16/02/1998 VA 3.25   3.25 4   4
438 HHA006908 ĐẶNG ĐỨC HUY 01/10/1998 VA 2   2 2.25   2.25
439 HHA006910 ĐẶNG QUANG HUY 13/08/1998 TO 1.75   1.75 1.75   1.75
440 HHA006910 ĐẶNG QUANG HUY 13/08/1998 VA 4.25   4.25 4.25   4.25
441 HHA006922 HÀ QUANG HUY 06/10/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
442 HHA006940 LÊ ĐỨC HUY 31/12/1998 VA 5.75   5.75 6   6
443 HHA006950 LÊ VĂN HUY 01/01/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
444 HHA006956 LƯU ĐỨC HUY 19/06/1998 TO 1   1 1   1
445 HHA006958 MAI ÍCH HUY 13/09/1998 VA 5.25   5.25 5.25   5.25
446 HHA006968 NGUYỄN ĐỨC HUY 20/01/1997 HO   5.8 5.8   5.8 5.8
447 HHA006968 NGUYỄN ĐỨC HUY 20/01/1997 LI   7.2 7.2   7.2 7.2
448 HHA006968 NGUYỄN ĐỨC HUY 20/01/1997 TO 7.75   7.75 7.75   7.75
449 HHA007009 NGUYỄN QUANG HUY 28/01/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
450 HHA007133 BÙI LÊ KHÁNH HUYỀN 22/10/1998 VA 6.5   6.5 6.5   6.5
451 HHA007174 ĐINH THU HUYỀN 31/01/1997 DI 2.75   2.75 2.75   2.75
452 HHA007174 ĐINH THU HUYỀN 31/01/1997 LI   2 2   2 2
453 HHA007174 ĐINH THU HUYỀN 31/01/1997 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
454 HHA007174 ĐINH THU HUYỀN 31/01/1997 VA 3   3 3.25   3.25
455 HHA007182 ĐỒNG THỊ HUYỀN 14/08/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
456 HHA007204 HOÀNG THỊ THU HUYỀN 28/07/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
457 HHA007275 NGUYỄN THỊ HUYỀN 15/07/1997 N1 (TL,TN) 0 3 3 0 3 3
458 HHA007275 NGUYỄN THỊ HUYỀN 15/07/1997 TO 1   1 1   1
459 HHA007383 PHẠM THANH HUYỀN 29/08/1998 TO 1   1 1   1
460 HHA007407 TRẦN THỊ THANH HUYỀN 09/06/1998 TO 1   1 1   1
461 HHA007428 VŨ THỊ ĐOAN HUYỀN 10/03/1998 VA 5.75   5.75 6.25   6.25
462 HHA007472 BÙI VĂN HƯNG 16/05/1998 DI 3.25   3.25 3.25   3.25
463 HHA007511 LÊ VIỆT HƯNG 25/11/1997 DI 7   7 7.25   7.25
464 HHA007511 LÊ VIỆT HƯNG 25/11/1997 SU 4   4 4.5   4.5
465 HHA007511 LÊ VIỆT HƯNG 25/11/1997 VA 4.75   4.75 4.75   4.75
466 HHA007513 LƯƠNG ĐỨC HƯNG 25/04/1998 DI 3.5   3.5 3.5   3.5
467 HHA007513 LƯƠNG ĐỨC HƯNG 25/04/1998 TO 3.25   3.25 3.25   3.25
468 HHA007513 LƯƠNG ĐỨC HƯNG 25/04/1998 VA 2.25   2.25 2.25   2.25
469 HHA007516 LƯU PHÚ HƯNG 21/09/1998 TO 7   7 7.75   7.75
470 HHA007518 NGÔ DUY HƯNG 30/08/1998 TO 0.25   0.25 0.25   0.25
471 HHA007528 NGUYỄN GIA HƯNG 04/03/1995 DI 2.25   2.25 2.25   2.25
472 HHA007528 NGUYỄN GIA HƯNG 04/03/1995 SU 1.5   1.5 1.5   1.5
473 HHA007528 NGUYỄN GIA HƯNG 04/03/1995 VA 3   3 2.75   2.75
474 HHA007557 NGUYỄN VĂN HƯNG 06/04/1998 DI 2.5   2.5 2.5   2.5
475 HHA007557 NGUYỄN VĂN HƯNG 06/04/1998 N1 (TL,TN) 0 1.5 1.5 0 1.5 1.5
476 HHA007557 NGUYỄN VĂN HƯNG 06/04/1998 TO 1   1 1   1
477 HHA007557 NGUYỄN VĂN HƯNG 06/04/1998 VA 1.5   1.5 1.5   1.5
478 HHA007573 PHẠM HỮU HƯNG 30/03/1998 DI 3.75   3.75 3.75   3.75
479 HHA007573 PHẠM HỮU HƯNG 30/03/1998 N1 (TL,TN) 0 2 2 0 2 2
480 HHA007573 PHẠM HỮU HƯNG 30/03/1998 TO 2.75   2.75 2.75   2.75
481 HHA007573 PHẠM HỮU HƯNG 30/03/1998 VA 1.75   1.75 1.75   1.75
482 HHA007586 PHẠM VIỆT HƯNG 27/07/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
483 HHA007595 TRẦN QUỐC HƯNG 26/11/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
484 HHA007601 TRẦN VĂN HƯNG 03/04/1998 N1 (TL,TN) 0 1.75 1.75 0 1.75 1.75
485 HHA007601 TRẦN VĂN HƯNG 03/04/1998 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
486 HHA007641 BÙI THU HƯƠNG 06/02/1998 DI 7.75   7.75 7.75   7.75
487 HHA007696 ĐOÀN THỊ THU HƯƠNG 08/08/1998 HO   3.4 3.4   3.4 3.4
488 HHA007696 ĐOÀN THỊ THU HƯƠNG 08/08/1998 N1 (TL,TN) 0 2 2 0 2 2
489 HHA007696 ĐOÀN THỊ THU HƯƠNG 08/08/1998 TO 2.5   2.5 2.5   2.5
490 HHA007696 ĐOÀN THỊ THU HƯƠNG 08/08/1998 VA 2   2 2   2
491 HHA007739 LƯƠNG THANH HƯƠNG 26/04/1998 DI 7   7 7   7
492 HHA007739 LƯƠNG THANH HƯƠNG 26/04/1998 N1 (TL,TN) 0.55 3.13 3.68 0.55 3.13 3.68
493 HHA007739 LƯƠNG THANH HƯƠNG 26/04/1998 TO 6   6 6   6
494 HHA007739 LƯƠNG THANH HƯƠNG 26/04/1998 VA 5.75   5.75 6   6
495 HHA007806 NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG 29/12/1998 TO 7   7 7   7
496 HHA007835 NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG 31/08/1998 DI 1.25   1.25 1.25   1.25
497 HHA007835 NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG 31/08/1998 N1 (TL,TN) 0 1.88 1.88 0 1.88 1.88
498 HHA007835 NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG 31/08/1998 TO 2   2 2   2
499 HHA007835 NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG 31/08/1998 VA 4   4 4   4
500 HHA007849 PHẠM LAN HƯƠNG 05/01/1998 VA 6   6 6   6
501 HHA007987 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 09/01/1998 DI 3.25   3.25 3.25   3.25
502 HHA007987 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 09/01/1998 VA 1.75   1.75 2   2
503 HHA008021 TRẦN VIỆT HƯỜNG 27/04/1998 DI 2.5   2.5 2.5   2.5
504 HHA008021 TRẦN VIỆT HƯỜNG 27/04/1998 N1 (TL) 0 2.25 2.25 0 2.25 2.25
505 HHA008021 TRẦN VIỆT HƯỜNG 27/04/1998 TO 1   1 1   1
506 HHA008021 TRẦN VIỆT HƯỜNG 27/04/1998 VA 1.75   1.75 1.75   1.75
507 HHA008058 NGUYỄN VĂN HƯỚNG 25/12/1998 DI 3   3 2.25   2.25
508 HHA008058 NGUYỄN VĂN HƯỚNG 25/12/1998 SI   3 3   3 3
509 HHA008058 NGUYỄN VĂN HƯỚNG 25/12/1998 TO 1.75   1.75 1.75   1.75
510 HHA008058 NGUYỄN VĂN HƯỚNG 25/12/1998 VA 1.25   1.25 1.25   1.25
511 HHA008077 BÙI QUANG KHẢI 18/08/1998 DI 2.75   2.75 2.75   2.75
512 HHA008100 NGUYỄN QUANG KHẢI 09/07/1998 VA 2.5   2.5 2.75   2.75
513 HHA008114 TRẦN QUANG KHẢI 07/02/1998 N1 (TL,TN) 0.25 3.25 3.5 0.25 3.25 3.5
514 HHA008114 TRẦN QUANG KHẢI 07/02/1998 VA 5.25   5.25 5.5   5.5
515 HHA008117 VŨ VĂN KHẢI 11/11/1998 TO 1.5   1.5 1.5   1.5
516 HHA008117 VŨ VĂN KHẢI 11/11/1998 VA 1.25   1.25 1.25   1.25
517 HHA008130 NGUYỄN VĂN KHANG 12/06/1991 DI 4.25   4.25 4.25   4.25
518 HHA008130 NGUYỄN VĂN KHANG 12/06/1991 SU 1.5   1.5 1.5   1.5
519 HHA008130 NGUYỄN VĂN KHANG 12/06/1991 TO 2.25   2.25 2.25   2.25
520 HHA008130 NGUYỄN VĂN KHANG 12/06/1991 VA 2.5   2.5 2.5   2.5
521 HHA008171 ĐỖ ĐỨC KHÁNH 05/12/1998 DI 2.5   2.5 2.5   2.5
522 HHA008171 ĐỖ ĐỨC KHÁNH 05/12/1998 SI   3.4 3.4   3.4 3.4
523 HHA008171 ĐỖ ĐỨC KHÁNH 05/12/1998 TO 1.5   1.5 1.5   1.5
524 HHA008171 ĐỖ ĐỨC KHÁNH 05/12/1998 VA 1.5   1.5 1.75   1.75
525 HHA008190 ĐOÀN QUANG KHÁNH 29/04/1998 DI 4.25   4.25 4.25   4.25
526 HHA008190 ĐOÀN QUANG KHÁNH 29/04/1998 VA 3.5   3.5 3.5   3.5
527 HHA008209 NGUYỄN DUY KHÁNH 15/10/1997 TO 1.5   1.5 1.5   1.5
528 HHA008209 NGUYỄN DUY KHÁNH 15/10/1997 VA 1.5   1.5 1.75   1.75
529 HHA008234 NGUYỄN THỊ NGỌC KHÁNH 01/11/1998 TO 1   1 1   1
530 HHA008248 NGUYỄN XUÂN KHÁNH 20/06/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
531 HHA008274 TRẦN QUỐC KHÁNH 23/02/1997 TO 1   1 1   1
532 HHA008282 VŨ GIA KHÁNH 24/03/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
533 HHA008305 ĐỖ ĐỨC KHOA 11/05/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
534 HHA008310 HOÀNG ANH KHOA 06/04/1996 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
535 HHA008317 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 21/10/1997 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
536 HHA008361 ĐẶNG THỊ VÂN KHUYÊN 13/09/1998 DI 4   4 4   4
537 HHA008361 ĐẶNG THỊ VÂN KHUYÊN 13/09/1998 VA 4.5   4.5 5   5
538 HHA008422 NGUYỄN TRUNG KIÊN 13/12/1998 DI 2.25   2.25 2.25   2.25
539 HHA008422 NGUYỄN TRUNG KIÊN 13/12/1998 TO 1.75   1.75 1.75   1.75
540 HHA008422 NGUYỄN TRUNG KIÊN 13/12/1998 VA 3.25   3.25 3.25   3.25
541 HHA008424 NGUYỄN TRUNG KIÊN 18/11/1998 DI 4.5   4.5 4.5   4.5
542 HHA008424 NGUYỄN TRUNG KIÊN 18/11/1998 TO 2   2 2   2
543 HHA008449 PHẠM TRUNG KIÊN 25/04/1998 DI 5.5   5.5 5.5   5.5
544 HHA008449 PHẠM TRUNG KIÊN 25/04/1998 VA 4   4 4   4
545 HHA008455 TÔ ĐỨC KIÊN 19/09/1998 N1 (TL,TN) 0 2.38 2.38 0 2.38 2.38
546 HHA008455 TÔ ĐỨC KIÊN 19/09/1998 TO 1.5   1.5 1.5   1.5
547 HHA008455 TÔ ĐỨC KIÊN 19/09/1998 VA 1.75   1.75 1.75   1.75
548 HHA008459 TRẦN TRUNG KIÊN 07/04/1998 LI   8 8   8 8
549 HHA008459 TRẦN TRUNG KIÊN 07/04/1998 TO 6.75   6.75 7.25   7.25
550 HHA008473 VŨ NHÂN KIÊN 31/07/1998 DI 2   2 1.5   1.5
551 HHA008473 VŨ NHÂN KIÊN 31/07/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
552 HHA008473 VŨ NHÂN KIÊN 31/07/1998 VA 1.25   1.25 1.25   1.25
553 HHA008517 NGUYỄN HỒNG LAM 14/05/1998 N1 (TL,TN) 1.17 4.5 5.67 1.17 4.5 5.67
554 HHA008616 LƯƠNG THỊ LÀNH 17/06/1998 TO 7.75   7.75 7.75   7.75
555 HHA008632 ĐỖ THANH LÂM 19/12/1998 TO 6.75   6.75 7.75   7.75
556 HHA008688 PHẠM TRÍ LÂM 29/09/1998 DI 3.5   3.5 3.5   3.5
557 HHA008688 PHẠM TRÍ LÂM 29/09/1998 SI   4 4   4 4
558 HHA008688 PHẠM TRÍ LÂM 29/09/1998 TO 1.5   1.5 1.5   1.5
559 HHA008688 PHẠM TRÍ LÂM 29/09/1998 VA 1.25   1.25 1.25   1.25
560 HHA008694 PHÙNG SƠN LÂM 14/04/1998 VA 2.75   2.75 2.75   2.75
561 HHA008703 TRẦN TÙNG LÂM 25/11/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
562 HHA008706 TRỊNH NGỌC LÂM 28/05/1998 DI 3.25   3.25 3.25   3.25
563 HHA008706 TRỊNH NGỌC LÂM 28/05/1998 VA 2.75   2.75 3   3
564 HHA008734 VŨ GIA LỄ 27/08/1998 TO 1   1 1   1
565 HHA008769 TRẦN THỊ LỆ 03/05/1973 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
566 HHA008879 BÙI THÙY LINH 19/09/1998 TO 1   1 1   1
567 HHA008896 DƯƠNG THỊ THÚY LINH 20/07/1998 TO 1   1 1   1
568 HHA008958 ĐỒNG KHÁNH LINH 02/01/1998 TO 1   1 1   1
569 HHA008977 ĐẶNG YẾN LINH 17/09/1998 N1 (TL,TN) 0.25 4.5 4.75 1.2 4.5 5.7
570 HHA008983 ĐOÀN PHƯƠNG LINH 28/09/1998 HO   6.2 6.2   6.2 6.2
571 HHA009017 HOÀNG THÙY LINH 29/10/1998 VA 5.25   5.25 5.5   5.5
572 HHA009030 LÊ KHÁNH LINH 28/12/1998 VA 7.5   7.5 7.5   7.5
573 HHA009055 LÊ THẢO LINH 23/10/1998 HO   8.2 8.2   8.2 8.2
574 HHA009055 LÊ THẢO LINH 23/10/1998 SI   8.4 8.4   8.4 8.4
575 HHA009090 MẠC THỊ TUYẾT LINH 14/06/1998 VA 6.5   6.5 6.5   6.5
576 HHA009118 NGUYỄN ĐỨC LINH 25/08/1998 TO 0.25   0.25 0.25   0.25
577 HHA009129 NGUYỄN KHÁNH LINH 02/06/1997 DI 3.75   3.75 3.75   3.75
578 HHA009129 NGUYỄN KHÁNH LINH 02/06/1997 VA 1.75   1.75 1.75   1.75
579 HHA009146 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 29/10/1998 VA 4.75   4.75 5.5   5.5
580 HHA009150 NGUYỄN QUANG LINH 13/07/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
581 HHA009163 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 03/11/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
582 HHA009261 NGUYỄN THÙY LINH 12/10/1998 TO 1   1 1   1
583 HHA009291 NGUYỄN VĂN LINH 20/08/1998 TO 1   1 1   1
584 HHA009298 NGUYỄN YẾN LINH 21/02/1998 HO   7 7   7 7
585 HHA009347 PHẠM THỊ LINH 27/04/1998 TO 1   1 1   1
586 HHA009349 PHẠM THỊ LINH 31/01/1998 N1 (TL) 0.74 6.13 6.87 0.74 6.13 6.87
587 HHA009383 PHẠM THÙY LINH 28/08/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
588 HHA009450 TRỊNH QUANG LINH 10/11/1998 DI 3   3 3   3
589 HHA009450 TRỊNH QUANG LINH 10/11/1998 SU 2.75   2.75 3   3
590 HHA009515 VŨ TRẦN QUYỀN LINH 01/04/1998 N1 (TL,TN) 0.95 2.88 3.83 0.95 2.88 3.83
591 HHA009515 VŨ TRẦN QUYỀN LINH 01/04/1998 VA 4.5   4.5 4.75   4.75
592 HHA009609 ĐÀO ĐỨC LONG 24/09/1998 DI 3   3 3   3
593 HHA009609 ĐÀO ĐỨC LONG 24/09/1998 SI   3.2 3.2   3.2 3.2
594 HHA009609 ĐÀO ĐỨC LONG 24/09/1998 TO 2   2 2   2
595 HHA009609 ĐÀO ĐỨC LONG 24/09/1998 VA 2   2 2   2
596 HHA009610 ĐÀO NHẬT LONG 27/06/1998 DI 4.5   4.5 4.5   4.5
597 HHA009610 ĐÀO NHẬT LONG 27/06/1998 VA 2   2 2   2
598 HHA009621 HOÀNG DUY LONG 14/08/1998 DI 3.25   3.25 3.25   3.25
599 HHA009621 HOÀNG DUY LONG 14/08/1998 N1 (TL,TN) 0 2.13 2.13 0 2.13 2.13
600 HHA009621 HOÀNG DUY LONG 14/08/1998 VA 1.75   1.75 1.75   1.75
601 HHA009624 HOÀNG NHẤT LONG 05/10/1998 DI 2.25   2.25 2.5   2.5
602 HHA009624 HOÀNG NHẤT LONG 05/10/1998 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
603 HHA009624 HOÀNG NHẤT LONG 05/10/1998 VA 0.5   0.5 0.5   0.5
604 HHA009627 HOÀNG VĂN LONG 16/12/1996 DI 4   4 4   4
605 HHA009627 HOÀNG VĂN LONG 16/12/1996 N1 (TL,TN) 0 1.88 1.88 0 1.88 1.88
606 HHA009627 HOÀNG VĂN LONG 16/12/1996 VA 2.5   2.5 2.5   2.5
607 HHA009636 LÊ ĐỨC LONG 17/09/1998 DI 4   4 4   4
608 HHA009636 LÊ ĐỨC LONG 17/09/1998 N1 (TL,TN) 0 2 2 0 2 2
609 HHA009636 LÊ ĐỨC LONG 17/09/1998 TO 2.5   2.5 2.5   2.5
610 HHA009636 LÊ ĐỨC LONG 17/09/1998 VA 3.25   3.25 3.25   3.25
611 HHA009721 PHẠM QUÝ LONG 10/04/1998 LI   7.8 7.8   7.8 7.8
612 HHA009721 PHẠM QUÝ LONG 10/04/1998 TO 7   7 7   7
613 HHA009726 PHẠM TRUNG LONG 12/11/1998 TO 1   1 1   1
614 HHA009739 TRẦN HUY LONG 08/02/1997 DI 2.75   2.75 3   3
615 HHA009739 TRẦN HUY LONG 08/02/1997 VA 3.75   3.75 3.75   3.75
616 HHA009744 TRẦN TRỌNG HOÀNG LONG 14/07/1997 DI 3.75   3.75 3.75   3.75
617 HHA009744 TRẦN TRỌNG HOÀNG LONG 14/07/1997 N1 (TL) 0.1 2.13 2.23 0.1 2.13 2.23
618 HHA009744 TRẦN TRỌNG HOÀNG LONG 14/07/1997 TO 3.75   3.75 3.75   3.75
619 HHA009744 TRẦN TRỌNG HOÀNG LONG 14/07/1997 VA 3.75   3.75 3.75   3.75
620 HHA009759 VŨ THÀNH LONG 25/06/1998 DI 4   4 4   4
621 HHA009759 VŨ THÀNH LONG 25/06/1998 TO 1.5   1.5 1.5   1.5
622 HHA009792 NGUYỄN VĂN LỘC 12/04/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
623 HHA009793 NGUYỄN VĂN LỘC 18/04/1998 TO 0.25   0.25 0.25   0.25
624 HHA009793 NGUYỄN VĂN LỘC 18/04/1998 VA 3   3 3   3
625 HHA009819 ĐOÀN VĂN LỢI 01/08/1998 DI 2.25   2.25 2.25   2.25
626 HHA009819 ĐOÀN VĂN LỢI 01/08/1998 TO 1.5   1.5 1.5   1.5
627 HHA009819 ĐOÀN VĂN LỢI 01/08/1998 VA 2   2 2.25   2.25
628 HHA009852 TRẦN HỮU LUÂN 19/08/1996 DI 1.25   1.25 1.25   1.25
629 HHA009852 TRẦN HỮU LUÂN 19/08/1996 N1 (TL,TN) 0 2.5 2.5 0 2.5 2.5
630 HHA009852 TRẦN HỮU LUÂN 19/08/1996 TO 1.5   1.5 1.5   1.5
631 HHA009852 TRẦN HỮU LUÂN 19/08/1996 VA 2.25   2.25 2.25   2.25
632 HHA009874 PHẠM THỊ LUYẾN 12/05/1998 TO 1   1 1   1
633 HHA009874 PHẠM THỊ LUYẾN 12/05/1998 VA 1.75   1.75 1.75   1.75
634 HHA009893 ĐỖ ĐỨC LƯƠNG 12/11/1998 TO 1   1 1   1
635 HHA009904 LƯU THỊ LƯƠNG 15/04/1998 LI   7.2 7.2   7.2 7.2
636 HHA009904 LƯU THỊ LƯƠNG 15/04/1998 TO 7   7 7   7
637 HHA009945 NGUYỄN VĂN LƯỢNG 20/07/1998 DI 3.5   3.5 3.5   3.5
638 HHA009945 NGUYỄN VĂN LƯỢNG 20/07/1998 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
639 HHA009945 NGUYỄN VĂN LƯỢNG 20/07/1998 VA 2.25   2.25 2   2
640 HHA010010 TRẦN HƯƠNG LY 18/11/1998 N1 (TL) 0.22 5.88 6.1 1.2 5.88 7.08
641 HHA010049 CHU THỊ HỒNG MAI 03/09/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
642 HHA010212 VŨ THỊ MAI 25/06/1998 DI 5   5 5   5
643 HHA010212 VŨ THỊ MAI 25/06/1998 N1 (TL,TN) 0 5.25 5.25 0 5.25 5.25
644 HHA010212 VŨ THỊ MAI 25/06/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
645 HHA010212 VŨ THỊ MAI 25/06/1998 VA 4.5   4.5 4.5   4.5
646 HHA010321 TRẦN DOÃN MẠNH 22/08/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
647 HHA010323 TRẦN ĐỨC MẠNH 13/01/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
648 HHA010375 ĐÀM THỊ MIỂN 21/11/1997 TO 6.25   6.25 6.25   6.25
649 HHA010375 ĐÀM THỊ MIỂN 21/11/1997 VA 5.25   5.25 5.75   5.75
650 HHA010379 BÙI CÔNG MINH 25/12/1998 VA 6.5   6.5 6.5   6.5
651 HHA010428 HOÀNG MẠNH MINH 30/04/1998 DI 4   4 4   4
652 HHA010428 HOÀNG MẠNH MINH 30/04/1998 VA 2.25   2.25 2.25   2.25
653 HHA010439 LÊ BÁ KHÁNH MINH 11/04/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
654 HHA010439 LÊ BÁ KHÁNH MINH 11/04/1998 VA 1.25   1.25 1.25   1.25
655 HHA010453 LƯU THỊ MINH 08/09/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
656 HHA010491 NGUYỄN LÝ NHẬT MINH 11/03/1998 TO 1   1 1   1
657 HHA010575 PHẠM VĂN MINH 10/10/1998 DI 5.25   5.25 5.25   5.25
658 HHA010575 PHẠM VĂN MINH 10/10/1998 N1 (TN) 0 2 2 0 2 2
659 HHA010575 PHẠM VĂN MINH 10/10/1998 TO 4   4 4   4
660 HHA010575 PHẠM VĂN MINH 10/10/1998 VA 2.5   2.5 2.5   2.5
661 HHA010615 TRỊNH THỊ HỒNG MINH 04/03/1998 VA 6.75   6.75 7   7
662 HHA010736 VŨ THỊ TRÀ MY 21/10/1998 VA 6   6 6.5   6.5
663 HHA010737 VŨ THỊ TRÀ MY 23/09/1998 TO 5.75   5.75 5.75   5.75
664 HHA010796 ĐỖ VĂN NAM 02/09/1998 TO 0.25   0.25 0.25   0.25
665 HHA010830 HOÀNG PHƯƠNG NAM 07/10/1998 DI 1.5   1.5 1.5   1.5
666 HHA010830 HOÀNG PHƯƠNG NAM 07/10/1998 LI   2.6 2.6   2.6 2.6
667 HHA010830 HOÀNG PHƯƠNG NAM 07/10/1998 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
668 HHA010830 HOÀNG PHƯƠNG NAM 07/10/1998 VA 1.75   1.75 2   2
669 HHA010855 LƯƠNG VĂN NAM 13/04/1996 DI 3.5   3.5 3.5   3.5
670 HHA010861 NGÔ VĂN NAM 12/11/1998 SU 3   3 3   3
671 HHA010861 NGÔ VĂN NAM 12/11/1998 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
672 HHA010861 NGÔ VĂN NAM 12/11/1998 VA 1.25   1.25 2   2
673 HHA010876 NGUYỄN HOÀI NAM 07/08/1998 N1 (TL,TN) 0 1 1 0 1 1
674 HHA010884 NGUYỄN HỮU NAM 04/09/1998 VA 2.25   2.25 2.25   2.25
675 HHA010886 NGUYỄN HỮU NAM 18/02/1998 DI 4   4 4   4
676 HHA010886 NGUYỄN HỮU NAM 18/02/1998 N1 (TL,TN) 0 1.88 1.88 0 1.88 1.88
677 HHA010886 NGUYỄN HỮU NAM 18/02/1998 TO 1.5   1.5 1.5   1.5
678 HHA010886 NGUYỄN HỮU NAM 18/02/1998 VA 2.25   2.25 2.25   2.25
679 HHA010895 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 30/09/1996 DI 4.25   4.25 4.25   4.25
680 HHA010895 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 30/09/1996 SU 2.25   2.25 2.25   2.25
681 HHA010895 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 30/09/1996 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
682 HHA010895 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 30/09/1996 VA 2.25   2.25 2.25   2.25
683 HHA010973 TRẦN NHẬT NAM 26/02/1998 DI 3   3 3   3
684 HHA010973 TRẦN NHẬT NAM 26/02/1998 VA 3.25   3.25 3.25   3.25
685 HHA010984 TRỊNH NGỌC NAM 03/10/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
686 HHA011016 NGUYỄN THỊ NẾT 28/10/1998 DI 3   3 3   3
687 HHA011016 NGUYỄN THỊ NẾT 28/10/1998 N1 (TL,TN) 0 1.63 1.63 0 1.63 1.63
688 HHA011016 NGUYỄN THỊ NẾT 28/10/1998 TO 2   2 2   2
689 HHA011016 NGUYỄN THỊ NẾT 28/10/1998 VA 4   4 4   4
690 HHA011085 PHẠM THỊ NGA 24/01/1998 TO 1   1 1   1
691 HHA011085 PHẠM THỊ NGA 24/01/1998 VA 1.5   1.5 1.75   1.75
692 HHA011124 LÊ THỊ HỒNG NGÁT 26/02/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
693 HHA011134 BÙI THỊ NGÂN 01/12/1998 VA 6.5   6.5 6.75   6.75
694 HHA011173 NGUYỄN THỊ HOÀI NGÂN 06/11/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
695 HHA011175 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 13/05/1998 TO 1   1 1   1
696 HHA011195 NGUYỄN THÚY NGÂN 17/12/1998 VA 5.25   5.25 5.5   5.5
697 HHA011201 PHẠM THỊ THANH NGÂN 27/09/1998 DI 3.5   3.5 3.5   3.5
698 HHA011207 TRẦN THỊ KIM NGÂN 16/04/1998 VA 6   6 6.25   6.25
699 HHA011223 ĐỖ TRUNG NGHĨA 10/07/1997 DI 1.75   1.75 1.75   1.75
700 HHA011223 ĐỖ TRUNG NGHĨA 10/07/1997 SI   2.8 2.8   2.8 2.8
701 HHA011223 ĐỖ TRUNG NGHĨA 10/07/1997 TO 1.5   1.5 1.5   1.5
702 HHA011223 ĐỖ TRUNG NGHĨA 10/07/1997 VA 1.75   1.75 1.75   1.75
703 HHA011231 ĐINH XUÂN NGHĨA 06/08/1998 TO 6.25   6.25 6.25   6.25
704 HHA011259 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 26/06/1998 HO   4 4   4 4
705 HHA011259 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 26/06/1998 TO 7.25   7.25 7.25   7.25
706 HHA011260 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 27/10/1997 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
707 HHA011269 PHAN GIANG TUẤN NGHĨA 21/02/1998 VA 4.75   4.75 4.75   4.75
708 HHA011390 HOÀNG VĂN NGỌC 22/05/1998 DI 1.25   1.25 1.25   1.25
709 HHA011390 HOÀNG VĂN NGỌC 22/05/1998 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
710 HHA011390 HOÀNG VĂN NGỌC 22/05/1998 VA 2   2 2   2
711 HHA011435 NGUYỄN BẢO NGỌC 23/02/1998 N1 (TL) 0.1 5 5.1 0.9 5 5.9
712 HHA011515 PHÍ VĂN NGỌC 23/10/1997 DI 7.25   7.25 7.5   7.5
713 HHA011515 PHÍ VĂN NGỌC 23/10/1997 SU 6.5   6.5 6.5   6.5
714 HHA011515 PHÍ VĂN NGỌC 23/10/1997 VA 5.25   5.25 5.25   5.25
715 HHA011614 NGUYỄN NGỌC NGUYÊN 27/08/1997 DI 3   3 3   3
716 HHA011614 NGUYỄN NGỌC NGUYÊN 27/08/1997 VA 2.25   2.25 2.25   2.25
717 HHA011627 VÕ TÁ CAO NGUYÊN 08/01/1998 DI 3.75   3.75 3.75   3.75
718 HHA011627 VÕ TÁ CAO NGUYÊN 08/01/1998 VA 2.75   2.75 2.75   2.75
719 HHA011668 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 30/08/1998 DI 4.75   4.75 4.75   4.75
720 HHA011668 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 30/08/1998 VA 3   3 3   3
721 HHA011747 VŨ THỊ THANH NHÀN 13/09/1998 TO 1   1 1   1
722 HHA011764 NGUYỄN VĂN NHÂN 11/07/1998 N1 (TL,TN) 0 2 2 0 2 2
723 HHA011764 NGUYỄN VĂN NHÂN 11/07/1998 TO 0.25   0.25 0.25   0.25
724 HHA011794 LÊ DUY NHẬT 19/01/1998 DI 1.25   1.25 1.5   1.5
725 HHA011794 LÊ DUY NHẬT 19/01/1998 N1 (TL,TN) 0 2.75 2.75 0 2.75 2.75
726 HHA011794 LÊ DUY NHẬT 19/01/1998 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
727 HHA011794 LÊ DUY NHẬT 19/01/1998 VA 0.75   0.75 0.75   0.75
728 HHA011804 NGUYỄN QUỐC NHẬT 23/08/1997 DI 2.5   2.5 2.5   2.5
729 HHA011804 NGUYỄN QUỐC NHẬT 23/08/1997 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
730 HHA011804 NGUYỄN QUỐC NHẬT 23/08/1997 VA 1.25   1.25 1.25   1.25
731 HHA011860 TRẦN HẢI NHI 15/02/1998 LI   5.2 5.2   5.2 5.2
732 HHA011860 TRẦN HẢI NHI 15/02/1998 TO 7   7 7   7
733 HHA011872 ĐẶNG THỊ NHIÊN 06/12/1992 TO 1.5   1.5 1.5   1.5
734 HHA011872 ĐẶNG THỊ NHIÊN 06/12/1992 VA 0.75   0.75 0.75   0.75
735 HHA012105 ĐỖ THỊ NINH 30/12/1997 DI 1.25   1.25 1.25   1.25
736 HHA012105 ĐỖ THỊ NINH 30/12/1997 TO 1   1 1   1
737 HHA012105 ĐỖ THỊ NINH 30/12/1997 VA 3   3 3   3
738 HHA012150 VŨ VĂN NINH 30/05/1998 DI 4.5   4.5 4.5   4.5
739 HHA012150 VŨ VĂN NINH 30/05/1998 N1 (TL,TN) 0 2 2 0 2 2
740 HHA012150 VŨ VĂN NINH 30/05/1998 TO 2.25   2.25 2.25   2.25
741 HHA012150 VŨ VĂN NINH 30/05/1998 VA 2.75   2.75 2.75   2.75
742 HHA012229 NGUYỄN THỊ TÚ OANH 30/03/1998 TO 1   1 1   1
743 HHA012273 BÙI ĐỨC PHONG 14/06/1998 DI 4   4 4   4
744 HHA012273 BÙI ĐỨC PHONG 14/06/1998 VA 3   3 3   3
745 HHA012275 BÙI VĂN PHONG 06/02/1998 TO 1   1 1   1
746 HHA012320 NGUYỄN HỒNG PHONG 02/10/1998 TO 6.75   6.75 6.75   6.75
747 HHA012342 NGUYỄN VĂN PHONG 05/11/1998 DI 3.5   3.5 3.5   3.5
748 HHA012342 NGUYỄN VĂN PHONG 05/11/1998 N1 (TL,TN) 0 1.88 1.88 0 1.88 1.88
749 HHA012342 NGUYỄN VĂN PHONG 05/11/1998 VA 3   3 3   3
750 HHA012344 NGUYỄN VĂN PHONG 11/09/1998 DI 4.25   4.25 4.25   4.25
751 HHA012344 NGUYỄN VĂN PHONG 11/09/1998 VA 1.75   1.75 1.75   1.75
752 HHA012362 PHẠM ĐỨC PHONG 02/08/1998 DI 3   3 3   3
753 HHA012362 PHẠM ĐỨC PHONG 02/08/1998 TO 2.25   2.25 2.25   2.25
754 HHA012362 PHẠM ĐỨC PHONG 02/08/1998 VA 1.5   1.5 1.5   1.5
755 HHA012366 PHẠM LÊ PHONG 22/10/1998 DI 3.5   3.5 3.5   3.5
756 HHA012366 PHẠM LÊ PHONG 22/10/1998 TO 2.5   2.5 2.5   2.5
757 HHA012366 PHẠM LÊ PHONG 22/10/1998 VA 1.5   1.5 1.5   1.5
758 HHA012464 ĐÀO VĨNH DUY PHÚC 16/06/1998 DI 3.5   3.5 3.5   3.5
759 HHA012464 ĐÀO VĨNH DUY PHÚC 16/06/1998 SI   2.4 2.4   2.4 2.4
760 HHA012464 ĐÀO VĨNH DUY PHÚC 16/06/1998 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
761 HHA012464 ĐÀO VĨNH DUY PHÚC 16/06/1998 VA 1.75   1.75 1.75   1.75
762 HHA012478 NGÔ QUANG PHÚC 09/06/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
763 HHA012488 NGUYỄN HỮU PHÚC 13/08/1997 DI 4   4 4   4
764 HHA012488 NGUYỄN HỮU PHÚC 13/08/1997 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
765 HHA012488 NGUYỄN HỮU PHÚC 13/08/1997 VA 2.5   2.5 2.5   2.5
766 HHA012491 NGUYỄN VĂN PHÚC 04/04/1998 DI 5.5   5.5 5.5   5.5
767 HHA012491 NGUYỄN VĂN PHÚC 04/04/1998 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
768 HHA012491 NGUYỄN VĂN PHÚC 04/04/1998 VA 3   3 3   3
769 HHA012508 PHẠM VĂN PHÚC 28/02/1998 DI 4.25   4.25 4.25   4.25
770 HHA012508 PHẠM VĂN PHÚC 28/02/1998 N1 (TL,TN) 0 2.63 2.63 0 2.63 2.63
771 HHA012508 PHẠM VĂN PHÚC 28/02/1998 TO 2.75   2.75 2.75   2.75
772 HHA012508 PHẠM VĂN PHÚC 28/02/1998 VA 2.25   2.25 2.5   2.5
773 HHA012514 TRẦN VĂN PHÚC 25/09/1998 DI 2.5   2.5 2.5   2.5
774 HHA012514 TRẦN VĂN PHÚC 25/09/1998 LI   3.6 3.6   3.6 3.6
775 HHA012514 TRẦN VĂN PHÚC 25/09/1998 VA 1.5   1.5 1.5   1.5
776 HHA012522 VŨ VĂN PHÚC 11/03/1997 SU 2   2 2   2
777 HHA012522 VŨ VĂN PHÚC 11/03/1997 TO 1.5   1.5 1.5   1.5
778 HHA012522 VŨ VĂN PHÚC 11/03/1997 VA 2.5   2.5 2.75   2.75
779 HHA012562 BÙI VĂN PHƯƠNG 05/10/1998 DI 5   5 5   5
780 HHA012562 BÙI VĂN PHƯƠNG 05/10/1998 TO 2.25   2.25 2.25   2.25
781 HHA012562 BÙI VĂN PHƯƠNG 05/10/1998 VA 2.5   2.5 2.5   2.5
782 HHA012596 ĐINH THỊ NHƯ PHƯƠNG 18/10/1998 TO 0.25   0.25 0.25   0.25
783 HHA012646 LÊ THỊ PHƯƠNG 14/05/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
784 HHA012668 NGÔ ĐỨC PHƯƠNG 18/12/1998 TO 7   7 7   7
785 HHA012697 NGUYỄN NAM PHƯƠNG 15/01/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
786 HHA012700 NGUYỄN NGUYÊN PHƯƠNG 24/12/1998 TO 1   1 1   1
787 HHA012715 NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG 01/08/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
788 HHA012792 PHẠM LƯU NHÂN PHƯƠNG 08/11/1998 VA 6.5   6.5 7.25   7.25
789 HHA012828 PHẠM THANH PHƯƠNG 18/07/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
790 HHA012857 TRẦN THÀNH PHƯƠNG 26/01/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
791 HHA012905 VŨ THÙY PHƯƠNG 09/11/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
792 HHA012913 NGUYỄN THỊ PHƯỜNG 21/02/1998 N1 (TL,TN) 0 1 1 0 1 1
793 HHA012999 VƯƠNG THỊ MINH PHƯỢNG 15/05/1998 N1 (TL,TN) 0.25 2.75 3 0.25 2.75 3
794 HHA012999 VƯƠNG THỊ MINH PHƯỢNG 15/05/1998 VA 6.25   6.25 6.25   6.25
795 HHA013001 NGUYỄN VĂN QUẢN 14/03/1998 TO 1   1 1   1
796 HHA013009 DƯƠNG MINH QUANG 26/03/1998 TO 0.25   0.25 0.25   0.25
797 HHA013009 DƯƠNG MINH QUANG 26/03/1998 VA 2   2 2   2
798 HHA013033 HOÀNG MINH QUANG 26/01/1998 DI 4.5   4.5 4.5   4.5
799 HHA013033 HOÀNG MINH QUANG 26/01/1998 VA 2.5   2.5 2.5   2.5
800 HHA013057 NGUYỄN ĐỨC QUANG 21/04/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
801 HHA013057 NGUYỄN ĐỨC QUANG 21/04/1998 VA 3.5   3.5 3.5   3.5
802 HHA013080 NGUYỄN TIẾN QUANG 30/03/1998 TO 1   1 1   1
803 HHA013082 NGUYỄN VĂN QUANG 03/03/1997 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
804 HHA013207 NGUYỄN ANH QUÂN 10/01/1998 LI   7 7   7 7
805 HHA013207 NGUYỄN ANH QUÂN 10/01/1998 TO 6.5   6.5 6.5   6.5
806 HHA013239 TRẦN VĂN QUÂN 18/07/1998 TO 1   1 1   1
807 HHA013280 NGUYỄN NGỌC QUÝ 25/05/1998 N1 (TL,TN) 0 2.13 2.13 0 2.13 2.13
808 HHA013280 NGUYỄN NGỌC QUÝ 25/05/1998 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
809 HHA013280 NGUYỄN NGỌC QUÝ 25/05/1998 VA 1.5   1.5 1.5   1.5
810 HHA013290 QUÁCH PHÚ QUÝ 10/07/1998 DI 3.5   3.5 3.5   3.5
811 HHA013290 QUÁCH PHÚ QUÝ 10/07/1998 N1 (TL,TN) 0 2.25 2.25 0 2.25 2.25
812 HHA013290 QUÁCH PHÚ QUÝ 10/07/1998 TO 2   2 2   2
813 HHA013290 QUÁCH PHÚ QUÝ 10/07/1998 VA 2.75   2.75 2.75   2.75
814 HHA013296 VŨ NGỌC QUÝ 30/10/1998 DI 3.25   3.25 3.25   3.25
815 HHA013296 VŨ NGỌC QUÝ 30/10/1998 N1 (TL,TN) 0 1.63 1.63 0 1.63 1.63
816 HHA013296 VŨ NGỌC QUÝ 30/10/1998 VA 1.75   1.75 1.75   1.75
817 HHA013370 NGÔ ĐÌNH QUYỀN 17/06/1997 DI 5   5 5   5
818 HHA013370 NGÔ ĐÌNH QUYỀN 17/06/1997 N1 (TL,TN) 0 1.88 1.88 0 1.88 1.88
819 HHA013370 NGÔ ĐÌNH QUYỀN 17/06/1997 TO 2.25   2.25 2.25   2.25
820 HHA013370 NGÔ ĐÌNH QUYỀN 17/06/1997 VA 2.25   2.25 3   3
821 HHA013376 NGUYỄN UY QUYỀN 26/07/1997 DI 3   3 3   3
822 HHA013376 NGUYỄN UY QUYỀN 26/07/1997 VA 1.25   1.25 1.5   1.5
823 HHA013612 ĐÀO XUÂN SANG 20/08/1998 DI 3.25   3.25 3.25   3.25
824 HHA013612 ĐÀO XUÂN SANG 20/08/1998 TO 2   2 2   2
825 HHA013612 ĐÀO XUÂN SANG 20/08/1998 VA 2.25   2.25 2.25   2.25
826 HHA013616 LÊ ĐỨC SANG 09/09/1998 DI 1.75   1.75 1.75   1.75
827 HHA013616 LÊ ĐỨC SANG 09/09/1998 SU 2   2 2   2
828 HHA013631 TRỊNH QUÝ SANG 31/12/1997 TO 1   1 1   1
829 HHA013655 VŨ ĐÌNH SÁU 17/01/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
830 HHA013655 VŨ ĐÌNH SÁU 17/01/1998 VA 1   1 1.25   1.25
831 HHA013658 NGUYỄN VĂN SÂM 12/02/1997 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
832 HHA013660 VŨ LỘC SÂM 10/10/1998 DI 8.75   8.75 8.75   8.75
833 HHA013660 VŨ LỘC SÂM 10/10/1998 SU 5   5 5   5
834 HHA013660 VŨ LỘC SÂM 10/10/1998 VA 7   7 7.5   7.5
835 HHA013675 HOÀNG TRƯỜNG SINH 26/03/1998 DI 4.5   4.5 4.75   4.75
836 HHA013675 HOÀNG TRƯỜNG SINH 26/03/1998 N1 (TL,TN) 0 1.63 1.63 0 1.63 1.63
837 HHA013675 HOÀNG TRƯỜNG SINH 26/03/1998 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
838 HHA013675 HOÀNG TRƯỜNG SINH 26/03/1998 VA 2   2 2   2
839 HHA013691 NGUYỄN ĐẮC SƠ 02/03/1997 DI 1.75   1.75 1.75   1.75
840 HHA013691 NGUYỄN ĐẮC SƠ 02/03/1997 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
841 HHA013748 ĐOÀN VĂN SƠN 11/04/1998 LI   4.6 4.6   4.6 4.6
842 HHA013755 HOÀNG GIA TRƯỜNG SƠN 03/01/1998 DI 3.25   3.25 3.25   3.25
843 HHA013755 HOÀNG GIA TRƯỜNG SƠN 03/01/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
844 HHA013755 HOÀNG GIA TRƯỜNG SƠN 03/01/1998 VA 1.75   1.75 1.75   1.75
845 HHA013762 HOÀNG TRƯỜNG SƠN 29/04/1998 TO 8   8 8   8
846 HHA013799 NGÔ NGỌC SƠN 14/04/1998 TO 4.75   4.75 4.75   4.75
847 HHA013799 NGÔ NGỌC SƠN 14/04/1998 VA 2   2 2.5   2.5
848 HHA013803 NGUYỄN ANH SƠN 23/01/1998 DI 4.75   4.75 4.75   4.75
849 HHA013803 NGUYỄN ANH SƠN 23/01/1998 N1 (TL,TN) 0 2 2 0 2 2
850 HHA013803 NGUYỄN ANH SƠN 23/01/1998 TO 1.5   1.5 1.5   1.5
851 HHA013803 NGUYỄN ANH SƠN 23/01/1998 VA 2   2 2   2
852 HHA013804 NGUYỄN BÁ SƠN 30/11/1998 N1 (TL,TN) 0 1 1 0 1 1
853 HHA013815 NGUYỄN HẢI SƠN 05/08/1998 TO 6.5   6.5 6.5   6.5
854 HHA013833 NGUYỄN HỒNG SƠN 27/11/1998 LI   3.6 3.6   3.6 3.6
855 HHA013833 NGUYỄN HỒNG SƠN 27/11/1998 N1 (TL,TN) 0.85 4.25 5.1 0.85 4.25 5.1
856 HHA013865 NGUYỄN THÀNH SƠN 29/07/1998 VA 5   5 5.5   5.5
857 HHA013867 NGUYỄN TRẦN SƠN 10/08/1996 N1 (TL,TN) 0 2.25 2.25 0 2.25 2.25
858 HHA013867 NGUYỄN TRẦN SƠN 10/08/1996 TO 2.25   2.25 2.25   2.25
859 HHA013867 NGUYỄN TRẦN SƠN 10/08/1996 VA 1.25   1.25 1.25   1.25
860 HHA013885 NGUYỄN VĂN SƠN 23/01/1998 DI 3.5   3.5 3.5   3.5
861 HHA013885 NGUYỄN VĂN SƠN 23/01/1998 N1 (TL,TN) 0 2 2 0 2 2
862 HHA013885 NGUYỄN VĂN SƠN 23/01/1998 TO 1.75   1.75 1.75   1.75
863 HHA013885 NGUYỄN VĂN SƠN 23/01/1998 VA 1.25   1.25 1.25   1.25
864 HHA013912 PHẠM TRUNG SƠN 09/12/1998 TO 6.25   6.25 6.25   6.25
865 HHA013934 TRẦN THÁI SƠN 27/12/1998 TO 1   1 1   1
866 HHA013936 TRẦN TẤN SƠN 24/08/1990 TO 1   1 1   1
867 HHA014017 TRẦN ĐỨC TÀI 12/08/1998 HO   6.6 6.6   6.6 6.6
868 HHA014017 TRẦN ĐỨC TÀI 12/08/1998 TO 7.5   7.5 7.5   7.5
869 HHA014072 NGUYỄN PHAN DIỆU TÂM 21/08/1998 VA 6.5   6.5 6.75   6.75
870 HHA014097 PHẠM THỊ TÂM 01/11/1998 DI 2.25   2.25 2.25   2.25
871 HHA014097 PHẠM THỊ TÂM 01/11/1998 VA 4.25   4.25 4.25   4.25
872 HHA014116 VŨ THỊ TÂM 10/04/1998 TO 1   1 1   1
873 HHA014136 NGUYỄN ĐỨC TÂN 08/10/1998 DI 4.25   4.25 4.25   4.25
874 HHA014136 NGUYỄN ĐỨC TÂN 08/10/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
875 HHA014136 NGUYỄN ĐỨC TÂN 08/10/1998 VA 5.25   5.25 5.25   5.25
876 HHA014140 NGUYỄN NGỌC TÂN 25/07/1998 DI 3   3 3   3
877 HHA014140 NGUYỄN NGỌC TÂN 25/07/1998 VA 2.5   2.5 2.5   2.5
878 HHA014187 LÊ VĂN THÁI 27/04/1998 DI 4   4 4.5   4.5
879 HHA014187 LÊ VĂN THÁI 27/04/1998 N1 (TN) 0 1.88 1.88 0 1.88 1.88
880 HHA014187 LÊ VĂN THÁI 27/04/1998 VA 3.5   3.5 3.5   3.5
881 HHA014196 NGUYỄN NGỌC THÁI 29/05/1998 N1 (TL,TN) 1.15 5.75 6.9 1.15 5.75 6.9
882 HHA014241 DƯƠNG THỊ THANH THANH 28/10/1998 N3 (TL,TN) 1.25 2 3.25 1.25 7.5 8.75
883 HHA014251 ĐOÀN DUY THANH 18/06/1998 DI 3.75   3.75 3.75   3.75
884 HHA014251 ĐOÀN DUY THANH 18/06/1998 TO 2   2 2   2
885 HHA014251 ĐOÀN DUY THANH 18/06/1998 VA 2.25   2.25 2.25   2.25
886 HHA014310 PHẠM ĐỨC THANH 29/12/1998 DI 0.75   0.75 1   1
887 HHA014368 DƯƠNG XUÂN THÀNH 05/09/1998 TO 0.25   0.25 0.25   0.25
888 HHA014379 ĐÀO NGỌC THÀNH 10/09/1998 VA 6.5   6.5 7.25   7.25
889 HHA014386 ĐẶNG MINH THÀNH 20/07/1998 TO 0   0 0   0
890 HHA014388 ĐOÀN DUY THÀNH 18/09/1998 DI 2.75   2.75 2.75   2.75
891 HHA014388 ĐOÀN DUY THÀNH 18/09/1998 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
892 HHA014388 ĐOÀN DUY THÀNH 18/09/1998 VA 3   3 3   3
893 HHA014417 MAI TRUNG THÀNH 17/10/1998 TO 7.25   7.25 7.25   7.25
894 HHA014417 MAI TRUNG THÀNH 17/10/1998 VA 5.75   5.75 6   6
895 HHA014419 NGHIÊM TRƯỜNG THÀNH 13/06/1997 TO 0.25   0.25 0.25   0.25
896 HHA014423 NGUYỄN BÁ THÀNH 30/09/1997 DI 1.5   1.5 1.5   1.5
897 HHA014423 NGUYỄN BÁ THÀNH 30/09/1997 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
898 HHA014423 NGUYỄN BÁ THÀNH 30/09/1997 VA 1.25   1.25 1.25   1.25
899 HHA014462 NGUYỄN THỌ THÀNH 23/03/1998 TO 1   1 1   1
900 HHA014466 NGUYỄN TIẾN THÀNH 20/07/1997 DI 2   2 2   2
901 HHA014466 NGUYỄN TIẾN THÀNH 20/07/1997 SI   2.4 2.4   2.4 2.4
902 HHA014466 NGUYỄN TIẾN THÀNH 20/07/1997 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
903 HHA014466 NGUYỄN TIẾN THÀNH 20/07/1997 VA 2.5   2.5 2.75   2.75
904 HHA014488 NGUYỄN VĂN THÀNH 16/06/1998 HO   5.6 5.6   5.6 5.6
905 HHA014489 NGUYỄN VĂN THÀNH 17/07/1998 DI 4   4 4   4
906 HHA014489 NGUYỄN VĂN THÀNH 17/07/1998 TO 1.5   1.5 1.5   1.5
907 HHA014489 NGUYỄN VĂN THÀNH 17/07/1998 VA 2.75   2.75 3   3
908 HHA014507 PHẠM HỮU THÀNH 16/11/1998 HO   4.2 4.2   4.2 4.2
909 HHA014507 PHẠM HỮU THÀNH 16/11/1998 TO 1.75   1.75 1.75   1.75
910 HHA014507 PHẠM HỮU THÀNH 16/11/1998 VA 1.25   1.25 1.5   1.5
911 HHA014544 TRẦN VĂN THÀNH 23/03/1991 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
912 HHA014558 VŨ HỮU THÀNH 07/12/1998 TO 7.25   7.25 7.25   7.25
913 HHA014570 LÊ HỒNG THAO 27/01/1998 DI 2.75   2.75 2.75   2.75
914 HHA014570 LÊ HỒNG THAO 27/01/1998 N1 (TL,TN) 0 1.88 1.88 0 1.88 1.88
915 HHA014570 LÊ HỒNG THAO 27/01/1998 TO 1.5   1.5 1.5   1.5
916 HHA014570 LÊ HỒNG THAO 27/01/1998 VA 3.5   3.5 3.5   3.5
917 HHA014574 TRẦN VĂN THAO 06/12/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
918 HHA014581 BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO 08/03/1997 SU 5   5 5.25   5.25
919 HHA014581 BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO 08/03/1997 VA 6.5   6.5 6.75   6.75
920 HHA014672 HOÀNG THỊ THANH THẢO 21/08/1998 DI 4.5   4.5 5   5
921 HHA014672 HOÀNG THỊ THANH THẢO 21/08/1998 VA 4.25   4.25 4.5   4.5
922 HHA014762 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 01/04/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
923 HHA014772 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 13/05/1998 VA 7.5   7.5 7.75   7.75
924 HHA014777 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 20/09/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
925 HHA014796 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 20/01/1998 TO 8.25   8.25 8.5   8.5
926 HHA014796 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 20/01/1998 VA 7.25   7.25 7.5   7.5
927 HHA014839 NGUYỄN THỊ THU THẢO 28/11/1998 VA 6.75   6.75 6.75   6.75
928 HHA014910 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 16/01/1998 VA 7.25   7.25 7.25   7.25
929 HHA014974 VŨ VĂN THẠO 17/12/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
930 HHA015032 ĐỖ ĐỨC THẮNG 18/10/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
931 HHA015039 ĐỖ VĂN THẮNG 12/06/1998 DI 3.25   3.25 3.25   3.25
932 HHA015039 ĐỖ VĂN THẮNG 12/06/1998 VA 1.25   1.25 1.25   1.25
933 HHA015040 ĐỖ VĂN THẮNG 14/06/1998 DI 3.5   3.5 3.75   3.75
934 HHA015040 ĐỖ VĂN THẮNG 14/06/1998 N1 (TL,TN) 0 2.38 2.38 0 2.38 2.38
935 HHA015040 ĐỖ VĂN THẮNG 14/06/1998 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
936 HHA015040 ĐỖ VĂN THẮNG 14/06/1998 VA 3   3 3   3
937 HHA015083 MAI XUÂN THẮNG 03/07/1997 DI 2   2 2   2
938 HHA015083 MAI XUÂN THẮNG 03/07/1997 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
939 HHA015083 MAI XUÂN THẮNG 03/07/1997 VA 2.5   2.5 2.5   2.5
940 HHA015084 MẠC ANH THẮNG 12/08/1998 DI 2.75   2.75 2.75   2.75
941 HHA015084 MẠC ANH THẮNG 12/08/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
942 HHA015084 MẠC ANH THẮNG 12/08/1998 VA 3   3 3   3
943 HHA015112 NGUYỄN HỒNG THẮNG 11/09/1997 TO 1.75   1.75 1.75   1.75
944 HHA015112 NGUYỄN HỒNG THẮNG 11/09/1997 VA 4.25   4.25 4.25   4.25
945 HHA015146 NGUYỄN VĂN THẮNG 24/11/1997 DI 4.75   4.75 4.75   4.75
946 HHA015146 NGUYỄN VĂN THẮNG 24/11/1997 VA 2   2 2   2
947 HHA015170 PHẠM TRUNG THẮNG 24/05/1996 DI 2.5   2.5 2.25   2.25
948 HHA015170 PHẠM TRUNG THẮNG 24/05/1996 N1 (TL,TN) 0 3.75 3.75 0 3.75 3.75
949 HHA015170 PHẠM TRUNG THẮNG 24/05/1996 TO 2.5   2.5 2.5   2.5
950 HHA015170 PHẠM TRUNG THẮNG 24/05/1996 VA 1.75   1.75 1.75   1.75
951 HHA015204 VŨ ĐỨC THẮNG 14/01/1996 DI 1.25   1.25 1.25   1.25
952 HHA015204 VŨ ĐỨC THẮNG 14/01/1996 SI   2 2   2 2
953 HHA015204 VŨ ĐỨC THẮNG 14/01/1996 TO 1.5   1.5 1.5   1.5
954 HHA015204 VŨ ĐỨC THẮNG 14/01/1996 VA 1.5   1.5 1.5   1.5
955 HHA015217 VŨ VĂN THẮNG 14/11/1998 DI 4.75   4.75 4.75   4.75
956 HHA015217 VŨ VĂN THẮNG 14/11/1998 N1 (TL,TN) 0 2.25 2.25 0 2.25 2.25
957 HHA015217 VŨ VĂN THẮNG 14/11/1998 TO 2.25   2.25 2.25   2.25
958 HHA015217 VŨ VĂN THẮNG 14/11/1998 VA 1.5   1.5 1.75   1.75
959 HHA015249 TẠ VĂN THI 08/03/1998 VA 2   2 2   2
960 HHA015259 MAI THANH THIÊN 17/06/1998 DI 3.5   3.5 3.5   3.5
961 HHA015259 MAI THANH THIÊN 17/06/1998 N1 (TL,TN) 0 2.88 2.88 0 2.88 2.88
962 HHA015259 MAI THANH THIÊN 17/06/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
963 HHA015259 MAI THANH THIÊN 17/06/1998 VA 3   3 3   3
964 HHA015330 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 27/07/1997 SU 6.5   6.5 6.5   6.5
965 HHA015330 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 27/07/1997 VA 6.25   6.25 6.5   6.5
966 HHA015341 PHẠM DUY THỊNH 25/04/1998 DI 4.75   4.75 4.75   4.75
967 HHA015341 PHẠM DUY THỊNH 25/04/1998 N1 (TL,TN) 0 1.88 1.88 0 1.88 1.88
968 HHA015341 PHẠM DUY THỊNH 25/04/1998 TO 1.5   1.5 1.5   1.5
969 HHA015341 PHẠM DUY THỊNH 25/04/1998 VA 4   4 4.25   4.25
970 HHA015346 PHẠM ĐỨC THỊNH 27/07/1997 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
971 HHA015550 NHỮ HÀ THU 06/09/1998 SU 5   5 5   5
972 HHA015562 TÔ HÀ THU 12/03/1998 N1 (TL,TN) 1 7 8 1 7 8
973 HHA015596 LÊ VĂN THUẤN 29/06/1998 TO 1   1 1   1
974 HHA015682 NGUYỄN THANH THÙY 29/06/1998 VA 5.75   5.75 6   6
975 HHA015731 LÊ THỊ THỦY 03/09/1998 VA 5.75   5.75 6.25   6.25
976 HHA015814 TRẦN THỊ THANH THỦY 23/08/1998 SU 6   6 6   6
977 HHA015848 ĐÀO THỊ NGỌC THÚY 19/10/1998 DI 3.75   3.75 4   4
978 HHA015848 ĐÀO THỊ NGỌC THÚY 19/10/1998 SI   3.4 3.4   3.4 3.4
979 HHA015848 ĐÀO THỊ NGỌC THÚY 19/10/1998 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
980 HHA015848 ĐÀO THỊ NGỌC THÚY 19/10/1998 VA 2   2 2.5   2.5
981 HHA015858 HOÀNG MINH THÚY 04/08/1998 TO 7.25   7.25 7.25   7.25
982 HHA015859 HOÀNG MINH THÚY 17/02/1998 VA 4.75   4.75 5   5
983 HHA015872 MAI THỊ THÚY 25/12/1998 VA 4   4 4.5   4.5
984 HHA015940 NGUYỄN QUANG THỤY 22/01/1997 TO 5   5 5   5
985 HHA015962 HOÀNG BẢO THƯ 03/09/1998 VA 6.5   6.5 6.75   6.75
986 HHA015964 HOÀNG THANH THƯ 07/11/1998 DI 2.75   2.75 2.75   2.75
987 HHA015964 HOÀNG THANH THƯ 07/11/1998 N1 (TL,TN) 0 1.88 1.88 0 1.88 1.88
988 HHA015964 HOÀNG THANH THƯ 07/11/1998 TO 1.5   1.5 1.5   1.5
989 HHA015964 HOÀNG THANH THƯ 07/11/1998 VA 2.75   2.75 2.75   2.75
990 HHA015965 KIM THỊ ANH THƯ 05/09/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
991 HHA015999 PHẠM THỊ THƯ 10/12/1997 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
992 HHA016050 ĐẶNG VĂN THƯƠNG 26/07/1998 DI 2   2 2   2
993 HHA016050 ĐẶNG VĂN THƯƠNG 26/07/1998 VA 1.5   1.5 1.5   1.5
994 HHA016131 LÊ VĂN THƯỜNG 29/08/1997 DI 3.25   3.25 3.25   3.25
995 HHA016131 LÊ VĂN THƯỜNG 29/08/1997 TO 1.5   1.5 1.5   1.5
996 HHA016131 LÊ VĂN THƯỜNG 29/08/1997 VA 1.25   1.25 1.25   1.25
997 HHA016135 NGUYỄN VĂN THƯỜNG 29/06/1996 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
998 HHA016144 NGUYỄN VĂN THƯỞNG 28/11/1997 TO 1   1 1   1
999 HHA016149 NGUYỄN QUỐC THƯỢNG 22/09/1998 TO 1   1 1   1
1000 HHA016163 BÙI TRẮC TIẾN 22/08/1998 DI 4.75   4.75 4.75   4.75
1001 HHA016163 BÙI TRẮC TIẾN 22/08/1998 N1 (TL,TN) 0.1 2.75 2.85 0.1 2.75 2.85
1002 HHA016163 BÙI TRẮC TIẾN 22/08/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
1003 HHA016163 BÙI TRẮC TIẾN 22/08/1998 VA 1.25   1.25 1.5   1.5
1004 HHA016186 HOÀNG VĂN TIẾN 16/11/1998 DI 3.5   3.5 3.5   3.5
1005 HHA016186 HOÀNG VĂN TIẾN 16/11/1998 VA 2.5   2.5 2.5   2.5
1006 HHA016196 LÊ VĂN TIẾN 26/01/1998 LI   7.4 7.4   7.4 7.4
1007 HHA016196 LÊ VĂN TIẾN 26/01/1998 TO 6.75   6.75 6.75   6.75
1008 HHA016230 NGUYỄN VĂN TIẾN 06/01/1998 DI 2.75   2.75 2.75   2.75
1009 HHA016230 NGUYỄN VĂN TIẾN 06/01/1998 SI   3 3   3 3
1010 HHA016230 NGUYỄN VĂN TIẾN 06/01/1998 TO 1.75   1.75 1.75   1.75
1011 HHA016230 NGUYỄN VĂN TIẾN 06/01/1998 VA 2.75   2.75 3   3
1012 HHA016260 VŨ MINH TIẾN 04/06/1997 DI 4.5   4.5 4.5   4.5
1013 HHA016260 VŨ MINH TIẾN 04/06/1997 SU 1.5   1.5 1.75   1.75
1014 HHA016260 VŨ MINH TIẾN 04/06/1997 TO 1.75   1.75 1.75   1.75
1015 HHA016260 VŨ MINH TIẾN 04/06/1997 VA 1.25   1.25 1.5   1.5
1016 HHA016267 BÙI HỮU TIỆP 21/06/1990 SU 4.25   4.25 4.75   4.75
1017 HHA016267 BÙI HỮU TIỆP 21/06/1990 VA 4.25   4.25 4.5   4.5
1018 HHA016300 TRẦN VĂN TỈNH 18/08/1998 VA 1   1 1.25   1.25
1019 HHA016304 NGUYỄN THỊ TÍNH 29/08/1979 SI   2 2   2 2
1020 HHA016304 NGUYỄN THỊ TÍNH 29/08/1979 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
1021 HHA016320 ĐỖ NGỌC TOÀN 15/11/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
1022 HHA016328 ĐOÀN DUY TOÀN 24/09/1998 DI 4.5   4.5 4.5   4.5
1023 HHA016328 ĐOÀN DUY TOÀN 24/09/1998 N1 (TL,TN) 0 1.38 1.38 0 1.38 1.38
1024 HHA016328 ĐOÀN DUY TOÀN 24/09/1998 SU 1.25   1.25 1.25   1.25
1025 HHA016328 ĐOÀN DUY TOÀN 24/09/1998 TO 1   1 1   1
1026 HHA016328 ĐOÀN DUY TOÀN 24/09/1998 VA 4.75   4.75 5   5
1027 HHA016341 NGÔ VĂN TOÀN 30/08/1997 DI 4.25   4.25 4.25   4.25
1028 HHA016341 NGÔ VĂN TOÀN 30/08/1997 N1 (TL,TN) 0 1.75 1.75 0 1.75 1.75
1029 HHA016341 NGÔ VĂN TOÀN 30/08/1997 TO 1.75   1.75 1.75   1.75
1030 HHA016341 NGÔ VĂN TOÀN 30/08/1997 VA 2.5   2.5 2.5   2.5
1031 HHA016373 PHẠM QUANG TOÀN 16/02/1998 DI 4.75   4.75 4.75   4.75
1032 HHA016373 PHẠM QUANG TOÀN 16/02/1998 TO 1.75   1.75 1.75   1.75
1033 HHA016373 PHẠM QUANG TOÀN 16/02/1998 VA 2.75   2.75 2.75   2.75
1034 HHA016386 VŨ MINH TOÀN 19/01/1997 DI 6   6 6   6
1035 HHA016386 VŨ MINH TOÀN 19/01/1997 SU 3   3 3.5   3.5
1036 HHA016389 VŨ THẾ TOÀN 27/06/1998 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
1037 HHA016389 VŨ THẾ TOÀN 27/06/1998 VA 2   2 2   2
1038 HHA016400 TRẦN QUỐC TOẢN 28/03/1998 TO 1   1 1   1
1039 HHA016430 NGUYỄN TRỌNG TRAI 02/10/1993 HO   7.4 7.4   7.4 7.4
1040 HHA016430 NGUYỄN TRỌNG TRAI 02/10/1993 LI   7.8 7.8   7.8 7.8
1041 HHA016497 ĐÀO THỊ QUỲNH TRANG 21/04/1998 TO 1   1 1   1
1042 HHA016515 ĐẶNG HUYỀN TRANG 03/08/1997 SI   6.6 6.6   6.6 6.6
1043 HHA016520 ĐẶNG THỊ KIỀU TRANG 13/09/1997 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
1044 HHA016587 LƯƠNG THỊ QUỲNH TRANG 20/08/1998 VA 2.5   2.5 5.75   5.75
1045 HHA016633 NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG 13/05/1998 TO 6.5   6.5 6.5   6.5
1046 HHA016665 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 19/02/1998 N1 (TL,TN) 0.65 5 5.65 0.65 5 5.65
1047 HHA016665 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 19/02/1998 TO 7   7 7   7
1048 HHA016718 NGUYỄN THỊ TRANG 26/05/1998 DI 4   4 4   4
1049 HHA016718 NGUYỄN THỊ TRANG 26/05/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
1050 HHA016718 NGUYỄN THỊ TRANG 26/05/1998 VA 2.75   2.75 3   3
1051 HHA016849 TRẦN THỊ TRANG 11/11/1998 DI 3.75   3.75 3.75   3.75
1052 HHA016849 TRẦN THỊ TRANG 11/11/1998 N1 (TL,TN) 0 2.25 2.25 0 2.25 2.25
1053 HHA016849 TRẦN THỊ TRANG 11/11/1998 TO 0.25   0.25 0.25   0.25
1054 HHA016849 TRẦN THỊ TRANG 11/11/1998 VA 2.25   2.25 2.5   2.5
1055 HHA016888 VŨ THỊ MINH TRANG 16/02/1998 N1 (TL,TN) 1.9 7.13 9.03 1.9 7.13 9.03
1056 HHA016888 VŨ THỊ MINH TRANG 16/02/1998 VA 7.5   7.5 8   8
1057 HHA016933 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂM 05/08/1998 VA 6.5   6.5 7   7
1058 HHA017027 DƯƠNG ĐỨC TRỌNG 08/09/1997 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
1059 HHA017027 DƯƠNG ĐỨC TRỌNG 08/09/1997 VA 3.25   3.25 3.25   3.25
1060 HHA017100 HOÀNG QUỐC TRUNG 16/04/1998 HO   7.6 7.6   7.6 7.6
1061 HHA017119 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 15/03/1995 TO 6.5   6.5 6.5   6.5
1062 HHA017178 PHẠM VIẾT TRUNG 28/08/1998 DI 3   3 3   3
1063 HHA017178 PHẠM VIẾT TRUNG 28/08/1998 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
1064 HHA017178 PHẠM VIẾT TRUNG 28/08/1998 VA 1.75   1.75 2   2
1065 HHA017197 TRỊNH QUANG TRUNG 24/08/1998 TO 2   2 2   2
1066 HHA017197 TRỊNH QUANG TRUNG 24/08/1998 VA 4.75   4.75 4.75   4.75
1067 HHA017216 BÙI VĂN TRƯỜNG 04/08/1998 DI 2.75   2.75 2.75   2.75
1068 HHA017216 BÙI VĂN TRƯỜNG 04/08/1998 VA 2.5   2.5 2.5   2.5
1069 HHA017275 NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG 19/09/1998 DI 3   3 3   3
1070 HHA017275 NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG 19/09/1998 VA 3.75   3.75 4   4
1071 HHA017293 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 14/03/1998 TO 1   1 1   1
1072 HHA017296 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 04/11/1998 DI 4   4 4   4
1073 HHA017296 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 04/11/1998 N1 (TL,TN) 0.1 2.5 2.6 0.1 2.5 2.6
1074 HHA017296 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 04/11/1998 TO 2.5   2.5 2.5   2.5
1075 HHA017296 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 04/11/1998 VA 3.5   3.5 3.5   3.5
1076 HHA017336 VŨ XUÂN TRƯỜNG 20/11/1997 DI 3.25   3.25 3.25   3.25
1077 HHA017336 VŨ XUÂN TRƯỜNG 20/11/1997 SU 1.25   1.25 1.25   1.25
1078 HHA017336 VŨ XUÂN TRƯỜNG 20/11/1997 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
1079 HHA017336 VŨ XUÂN TRƯỜNG 20/11/1997 VA 1.5   1.5 1.75   1.75
1080 HHA017372 LÊ BÁ TÚ 25/07/1998 DI 2.75   2.75 2.75   2.75
1081 HHA017372 LÊ BÁ TÚ 25/07/1998 N1 (TL,TN) 0 1.88 1.88 0 1.88 1.88
1082 HHA017372 LÊ BÁ TÚ 25/07/1998 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
1083 HHA017372 LÊ BÁ TÚ 25/07/1998 VA 1.25   1.25 1.25   1.25
1084 HHA017375 LẠI THẾ TÚ 20/10/1998 TO 0.25   0.25 0.25   0.25
1085 HHA017375 LẠI THẾ TÚ 20/10/1998 VA 2   2 2   2
1086 HHA017395 NGUYỄN MINH TÚ 07/09/1998 TO 2.75   2.75 2.75   2.75
1087 HHA017463 PHẠM VĂN TUÂN 10/04/1998 VA 3.5   3.5 4   4
1088 HHA017474 BÙI ĐÌNH TUẤN 28/07/1998 N1 (TL,TN) 0 1.38 1.38 0 1.38 1.38
1089 HHA017474 BÙI ĐÌNH TUẤN 28/07/1998 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
1090 HHA017474 BÙI ĐÌNH TUẤN 28/07/1998 VA 1.25   1.25 1.25   1.25
1091 HHA017498 ĐẶNG ANH TUẤN 25/01/1998 DI 3.5   3.5 3.5   3.5
1092 HHA017498 ĐẶNG ANH TUẤN 25/01/1998 N1 (TN) 0.05 2.63 2.68 0.05 2.63 2.68
1093 HHA017498 ĐẶNG ANH TUẤN 25/01/1998 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
1094 HHA017498 ĐẶNG ANH TUẤN 25/01/1998 VA 1.5   1.5 1.75   1.75
1095 HHA017501 ĐỒNG THANH TUẤN 15/08/1998 DI 3   3 3   3
1096 HHA017501 ĐỒNG THANH TUẤN 15/08/1998 N1 (TL,TN) 0.2 2 2.2 0.2 2 2.2
1097 HHA017501 ĐỒNG THANH TUẤN 15/08/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
1098 HHA017501 ĐỒNG THANH TUẤN 15/08/1998 VA 1.5   1.5 1.5   1.5
1099 HHA017502 ĐẶNG VĂN TUẤN 17/07/1998 DI 2.75   2.75 2.75   2.75
1100 HHA017502 ĐẶNG VĂN TUẤN 17/07/1998 N1 (TL,TN) 0 1.5 1.5 0 1.5 1.5
1101 HHA017502 ĐẶNG VĂN TUẤN 17/07/1998 TO 1.5   1.5 1.5   1.5
1102 HHA017502 ĐẶNG VĂN TUẤN 17/07/1998 VA 1.5   1.5 1.5   1.5
1103 HHA017598 NGUYỄN VIỆT TUẤN 11/08/1998 DI 5.25   5.25 5.25   5.25
1104 HHA017598 NGUYỄN VIỆT TUẤN 11/08/1998 VA 3.25   3.25 3.25   3.25
1105 HHA017606 PHẠM ANH TUẤN 19/09/1998 DI 5.5   5.5 5.5   5.5
1106 HHA017606 PHẠM ANH TUẤN 19/09/1998 TO 1.5   1.5 1.5   1.5
1107 HHA017606 PHẠM ANH TUẤN 19/09/1998 VA 3   3 3.5   3.5
1108 HHA017617 PHẠM MẠNH TUẤN 08/01/1997 DI 4   4 4   4
1109 HHA017617 PHẠM MẠNH TUẤN 08/01/1997 SU 3.75   3.75 3.75   3.75
1110 HHA017617 PHẠM MẠNH TUẤN 08/01/1997 TO 2   2 2   2
1111 HHA017617 PHẠM MẠNH TUẤN 08/01/1997 VA 1.5   1.5 1.75   1.75
1112 HHA017638 TRẦN QUANG TUẤN 01/01/1998 TO 1.75   1.75 1.75   1.75
1113 HHA017638 TRẦN QUANG TUẤN 01/01/1998 VA 1.75   1.75 1.75   1.75
1114 HHA017659 VŨ CÔNG TUẤN 08/08/1997 DI 1.25   1.25 1.25   1.25
1115 HHA017659 VŨ CÔNG TUẤN 08/08/1997 TO 1.75   1.75 1.75   1.75
1116 HHA017659 VŨ CÔNG TUẤN 08/08/1997 VA 1.25   1.25 1.5   1.5
1117 HHA017701 ĐÀO DUY TÙNG 11/08/1997 DI 3.75   3.75 3.75   3.75
1118 HHA017701 ĐÀO DUY TÙNG 11/08/1997 N1 (TL,TN) 0 2.25 2.25 0 2.25 2.25
1119 HHA017701 ĐÀO DUY TÙNG 11/08/1997 TO 1.5   1.5 1.5   1.5
1120 HHA017701 ĐÀO DUY TÙNG 11/08/1997 VA 4.75   4.75 4.75   4.75
1121 HHA017787 NGUYỄN THANH TÙNG 08/05/1998 DI 4   4 4   4
1122 HHA017787 NGUYỄN THANH TÙNG 08/05/1998 SI   3.4 3.4   3.4 3.4
1123 HHA017787 NGUYỄN THANH TÙNG 08/05/1998 TO 1.5   1.5 1.5   1.5
1124 HHA017787 NGUYỄN THANH TÙNG 08/05/1998 VA 1.5   1.5 1.5   1.5
1125 HHA017798 NGUYỄN THANH TÙNG 29/08/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
1126 HHA017834 PHẠM TRUNG TÙNG 08/09/1998 DI 3.25   3.25 3.25   3.25
1127 HHA017834 PHẠM TRUNG TÙNG 08/09/1998 SU 3   3 3   3
1128 HHA017834 PHẠM TRUNG TÙNG 08/09/1998 TO 1.25   1.25 1.25   1.25
1129 HHA017834 PHẠM TRUNG TÙNG 08/09/1998 VA 2.5   2.5 2.5   2.5
1130 HHA017858 TRẦN THANH TÙNG 13/01/1998 DI 3.25   3.25 3.25   3.25
1131 HHA017858 TRẦN THANH TÙNG 13/01/1998 VA 2.75   2.75 3   3
1132 HHA017883 VŨ VĂN TÙNG 01/07/1993 VA 1   1 1   1
1133 HHA017905 VŨ VĂN TUYÊN 29/07/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
1134 HHA017995 PHẠM THỊ TUYẾT 26/10/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
1135 HHA018002 NGUYỄN BÁ TUYỆT 20/07/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
1136 HHA018035 ĐOÀN XUÂN TƯỜNG 25/02/1998 DI 2.25   2.25 2.25   2.25
1137 HHA018035 ĐOÀN XUÂN TƯỜNG 25/02/1998 TO 1.75   1.75 1.75   1.75
1138 HHA018035 ĐOÀN XUÂN TƯỜNG 25/02/1998 VA 2.5   2.5 2.5   2.5
1139 HHA018047 LÊ THÀNH TƯỚNG 27/01/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
1140 HHA018104 NGUYỄN THU UYÊN 07/08/1998 DI 1.75   1.75 1.75   1.75
1141 HHA018104 NGUYỄN THU UYÊN 07/08/1998 N1 (TL,TN) 0.1 2.38 2.48 0.1 2.38 2.48
1142 HHA018104 NGUYỄN THU UYÊN 07/08/1998 TO 2.75   2.75 2.75   2.75
1143 HHA018104 NGUYỄN THU UYÊN 07/08/1998 VA 3   3 3   3
1144 HHA018145 VŨ THỊ UYÊN 23/05/1998 TO 1   1 1   1
1145 HHA018174 PHẠM HỒNG VĂN 10/02/1998 DI 4.75   4.75 5   5
1146 HHA018174 PHẠM HỒNG VĂN 10/02/1998 N1 (TL,TN) 0 1.63 1.63 0 1.63 1.63
1147 HHA018174 PHẠM HỒNG VĂN 10/02/1998 TO 1.75   1.75 1.75   1.75
1148 HHA018174 PHẠM HỒNG VĂN 10/02/1998 VA 3.5   3.5 3.5   3.5
1149 HHA018205 HOÀNG HỒNG VÂN 12/05/1998 TO 0.25   0.25 0.25   0.25
1150 HHA018297 LƯU THỊ VI 01/12/1998 DI 5   5 4.25   4.25
1151 HHA018297 LƯU THỊ VI 01/12/1998 VA 2.25   2.25 2.25   2.25
1152 HHA018320 LƯU VĂN VIÊN 24/10/1998 TO 0.25   0.25 0.25   0.25
1153 HHA018320 LƯU VĂN VIÊN 24/10/1998 VA 1.5   1.5 1.5   1.5
1154 HHA018372 NGUYỄN DUY HOÀNG VIỆT 08/11/1997 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
1155 HHA018382 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 24/08/1997 DI 2.25   2.25 2.25   2.25
1156 HHA018382 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 24/08/1997 VA 1.75   1.75 2   2
1157 HHA018397 NGUYỄN VĂN VIỆT 11/12/1998 DI 1.7   1.7 1.7   1.7
1158 HHA018397 NGUYỄN VĂN VIỆT 11/12/1998 VA 1.25   1.25 1.25   1.25
1159 HHA018481 PHẠM QUANG VINH 20/08/1998 TO 0.75   0.75 0.75   0.75
1160 HHA018512 BÙI MẠNH VŨ 24/07/1998 HO   5 5   5 5
1161 HHA018512 BÙI MẠNH VŨ 24/07/1998 TO 5.75   5.75 5.75   5.75
1162 HHA018563 TRƯƠNG MAI VŨ 12/02/1997 TO 0   0 0   0
1163 HHA018568 ĐẶNG DUY VUI 13/05/1998 DI 4.5   4.5 4.75   4.75
1164 HHA018568 ĐẶNG DUY VUI 13/05/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
1165 HHA018568 ĐẶNG DUY VUI 13/05/1998 VA 1.5   1.5 1.75   1.75
1166 HHA018573 TRẦN ĐỨC VUI 16/11/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
1167 HHA018578 ĐỖ HÙNG VƯƠNG 05/09/1998 DI 3   3 3   3
1168 HHA018578 ĐỖ HÙNG VƯƠNG 05/09/1998 LI   2.4 2.4   2.4 2.4
1169 HHA018578 ĐỖ HÙNG VƯƠNG 05/09/1998 TO 2.25   2.25 2.25   2.25
1170 HHA018578 ĐỖ HÙNG VƯƠNG 05/09/1998 VA 2   2 2   2
1171 HHA018612 LƯU GIA VƯỢNG 06/12/1997 TO 1   1 1   1
1172 HHA018713 VŨ THANH XUÂN 23/02/1998 VA 6.5   6.5 6.5   6.5
1173 HHA018724 NGUYỄN NHƯ Ý 24/07/1998 DI 2.25   2.25 2.25   2.25
1174 HHA018724 NGUYỄN NHƯ Ý 24/07/1998 TO 3   3 3   3
1175 HHA018724 NGUYỄN NHƯ Ý 24/07/1998 VA 2   2 2   2
1176 HHA018813 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 04/03/1998 TO 0.5   0.5 0.5   0.5
1177 HHA018858 PHẠM THỊ YẾN 10/02/1998 VA 4.5   4.5 4.75   4.75

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia  năm 2016, cụ thể như sau:

 

 

File đính kèm: 
AttachmentSize
File KetnoiDoanhnghiep.docx19.37 KB

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Tel: 031.3735.138/031.3729690/031.3851657

Fax: (84.31) 3625 175 / 3735 282

Email: tuyensinh@vimaru.edu.vn

Website: http://tuyensinh.vimaru.edu.vn

Phát triển bởi: TTQTM